Zenicke sveske integralno.indb

Osam terapijskih koraka
U vrijeme pripremanja ovog teksta nacija se priprema za povratni~ku turneju Bijelog dugmeta. Vje{ti manipulator i veliki me{tar za prodaju magle, turbo folka i ju~era{njih bureka - Goran Bregovi}, okupio je
najprofitabilniji muzi~ki sastav na prostorima nekada{nje Jugoslavije, kako
bi udovoljio brojnoj hipnotisanoj gomili koja naseljava prostor od Vardara do
Triglava, a odatle i svih svjetskih zakutaka sa dijasporom.
Karte za sarajevski koncert rasprodate su u rekordnom roku, br`e ~ak i od milionskih loto listi}a. Narod hrli pred Bebekove noge, da bi ponovo ~uo
soundtrack sretnijih dana. Na isti na~in kako se nadaju da }e im sretna ruka
Tinke Milinovi} napokon od surove dr`ave napraviti zemlju Dembeliju, tako
se podsvjesno nadaju da }e im Bregovi}eve posko~ice vratiti dah prijeratnih
vremena.
Obe nade su, naravno, prili~no jalove, ali obe mnogo govore i o mentalnom stanju nacije, koja ve} dugo boluje od izuzetno te{kog oblika depresije. Izabrali smo osam izvrsnih albuma objavljenih u posljednjih godinu dana u Bosni i Hercegovini. Radi se o potpuno razli~itim muzi~kim izrazima, ali sve ih povezuje ~injenica da vrlo otvoreno i kriti~ki govore o svom okru`enju.
^asopis za dru{tvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku Depresija se mo`e privremeno potisnuti uz pomo} jakih sedativa. Ali, ljekari tvrde da je mnogo efikasnija terapija kada bolesnik poku{a definirati svoje osje}aje. Nakon toga, depresivac mora emocije podijeliti sa drugima i dugo razgovarati sa osobama od povjerenja. 1. Dubioza kolektiv, Dubioza kolektiv
Bosansko rastafari kraljevstvo
Ve} iz naslova Dubioza kolektiv mo`emo naslutiti {ta se krije unutar dobro dizajniranog omota ovog CD-a. Dubioza, pi{u rje~nici, ozna~ava ne{to {to je sumnjivo, neizvjesno i naro~ito ali ta rije~ sadr`i i muzi~ki pojam dub koji je draga zvu~na osnova benda. Kolektiv je zbirna imenica koja jedninom ozna~ava osobe zdru`ene na istom zajedni~kom radu. U ovom slu~aju radi se o udru`ivanju ~lanova zeni~ke underground atrakcije Gluho Doba Against Def Age i ~lanova sarajevskog benda Ornamenti. Toliko se mo`e zaklju~iti iz mozganja oko naziva benda. Kada se preslu{a njihov debitantski album, objavljen u izvrsnoj izdava~koj ku}i Gramofon, mo`e se re}i i da je Dubioza kolektiv najsvje`ija i najoriginalnija muzi~ka pojava na poslijeratnoj muzi~koj sceni Bosne i Hercegovine. Bez ikakvog pretjerivanja! Dubioza kolektiv je bend neinficiran u~enjem sarajevske pop rock {kole koja, kada se o~isti od nostalgi~arskih naricanja, podrazumijeva zvuk smu}kan
od Bregovi}evih mudrolija i senti{a Kemala Montena. Istovremeno, Dubioza
kolektiv
u sebi imaju vi{e bosanskohercegova~kog {meka od pune gajbe CD-
a polaznika te {kole.
Ove zdru`ene osobe pokazuju da i u BiH postoje bendovi koji, dok gledaju satelitske muzi~ke kanale, ne primje}uju samo kako se po posljednjoj modi ~e{lja
razdeljak, nego zaista razumiju moderni zvuk. Stoga se na njihovom albumu
osje}aju mrvice uticaja Massive Attack, Leftfield, Fun Da Mental, Asian Dub
Foundation
, Trickya, i sli~nih muzi~ara.
Za najavni single beskompromisno su izabrali `estoku pjesmu Bring The System Down (Ctrl + Alt + Del) koja im sigurno ne}e obezbijediti bjesomu~nu
radijsku rotaciju, iako na albumu imaju mnogo prijateljskijih pjesama za prosje~no
uho. Tipujemo na pjesmu Be Highirly koja sa svojim zaraznim refrenom i
zabavnom sevdalijskom dionicom na harmonici ima sve potencijale hita. Na
sli~nom tragu je i pjesma Bosnian Rastafaria koja dokazuje da je mogu} spoj
Pabla Augustusa i Zaima Imamovi}a. Pjesma Identity ima ne{to od one
prljave, znojne tutnjave kakvu su uzgojili Primal Scream na svom posljednjem,
neopravdano zapostavljenom, albumu Evil Heat. Tu su i zrela pjesma Receive,
ko{marna Endless, zlokobna Cannot Forgive, soul pjesme One Blink, dub
halucinacija The Right Moments. Na omotu albuma navodi se kako su pjesme
snimljene u spava}im i dnevnim sobama ~lanova benda, a da im je u produkciji
i monta`i pomogao Edin Zub~evi} - koji o~ito u sebi krije mnogo vi{e talenata,
nego {to `eli pokazati u javnosti.
Na coveru albuma smje{tena je i karikatura namr{tenog dje~aka koji je na dread lokne navukao beretku sa ljiljanima. Ispod njega {tampana je parola: FIGHTING WITH THE WISDOM FOR THE BOSNIAN KINGDOM. Sa ovakvom politi~kom platformom Dubioza kolektiv ne smiju izgubiti izbore. Tako treba: Dubiozno, kolektivno i mudro. Jah, Rastafari! 2. Dubioza Kolektiv, Open Wide
Po{teno, bijesno i mudro
Nakon svog debitantskog albuma, koji je zaista zna~ajno pro{irio pojam undergrounda na ovim prostorima, Dubioza Kolektiv nisu sebi mogli dozvoliti duga~ku pauzu pa su nas vrlo brzo po~astili sa maksi singlom Open Wide. Kao {to su nam ve} dokazali, ovi mladi}i i djevojka se svakog posla prihvate iznimno ozbiljno, pa su i ovaj EP kreirali po{teno - pored ~etiri remiksa, dobili smo i dvije nove pjesme - Open Wide i Keep Burning. Va`no je naglasiti da se ne radi o restlovima koji se nisu mogli utrpati na album. Naprotiv! U pjesmi Open Wide gostuje Benjamin Zephaniah, pjesnik i rastafarijanac
koji je svojevremeno imao ~ast da pjeva sa legendarnim Wailersima. Pjesma 237 po~inje kao nevini pop, ~ak nas i sladak, radio friendly refren poku{ava uvjeriti ^asopis za dru{tvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku u to, da bi se vrlo brzo dubiozno zakuhala. Bilo bi lijepo da ova pjesma postane obljubljen radijski hit, pa da djeca i njihovi roditelji tokom porodi~nih okupljanja zajedno pjevu{e kako je Mostar stil divided like Berlin, Bosna is stil divided Jerusalim, pa da nakon posljednjih televizijskih vijesti o nesta{lucima u Vije}u ministara horski zaklju~e: the guns are charging, there is no time, ist urgent, be wild hurry the bridge stil fal ing.
U pjesmi Keep Burning nema dileme. Od samog po~etka pa do samplea glasa Gordane Ristovi} - Muslija, ratni~ki bass neumoljivo pumpa direktnu pri~u o
lopovskoj dr`avi. Kolektivu u ovoj pjesmi poma`e Mush iz benda Fun - Da - Mental
~iji se glas izvrsno sla`e sa doma}im grlima. Pjesmu okon~ava apokalipti~na
tvrdnja: In this War of Roses time to crush the peace flower/Death will strike you
down even in a Tall Tower
. Da se konta!
Na albumu se nalaze i ~etiri remiksa pjesama Emptiness, Prisoner, Bring The System Down, The Right Moments in Dub, koje su radili Branski, Edward
EQ i Vuneny. Na ovim prosrotima podrazumijeva se da se remiksi prave kako
bi se priredio lak zalogaj za posjetioce diskoteka. Ali, Dubioza Kolektiv vra}aju
de{ifriranje ovog pojma na po~etak, pa njihovi remiksi podrazumijevaju novo
~itanje ponu|enog materijala.
Dubioza Kolektiv mudro grade svoju karijeru i ne dozvoljavaju pogre{ne poteze. Nove informacije ka`u da su ponovo u studiju. Sigurno opet ne}e biti gre{ke.
3. Basheskia, Postcard From Sunny Neighbourhood
Za goste iz dijaspore
Basheskia je pseudonim Nedima Zlatara, a ovaj moderni Mula Mustafa
objavio je maksi singl Postcard From Sunny Neighbourhood pod etiketom sarajevskog Gramofona. Album otvara pjesma Postcard From Heaven, najsli~nija radovima Depeche Modea, a da je Basheskia bio ne{to radikalniji, mogao je dota}i i electro podrume kultnog dueta Suicide. U pjesmi Together Alone anga`irana je Jelena Milu{i}, pjeva~ica iz onog prvog kruga super talenata koje je producirala zabavna redakcija OBN televizije. Jelena sasvim lijepo uzdi{e forever in love, forever together, prati je i kristalna akusti~na gitara, pa sve miri{e na one ibiza kompilacije, uz koje se prate zalasci i izlasci sunca i sa ko`e li`e so. Pjesma Blue je trip hop iz Portishead {kole. U tako zadatom okviru sasvim dobro funkcionira pjeva~ica Imelda Ramovi}.
U ~etvrtoj pjesmi Loza Adnan [aran iz Skroza {ap}e i mumla, opasno ko Tricky, a njegov kolega iz benda, Esad Bratovi} lupka po ksilofonu i prebire sitar. Sa refrenom Hej mala malena srce si mi zanela kolce Loza lako mo`e biti klupski favorit, ukoliko se prona|e dovoljno DJ- a voljnih da zavrte doma}u produkciju.
Kada smo ve} ovako nadahnuti, posljednju pjesmu mo`emo opisati kao {etnju Ba{~ar{ijom sa Kraftwerkom u slu{alicama walkmana. Ako niste skontali, onda dakle electro pop sa etno mrvicama.
Ba{ je lijepo pisati o ovakvom maksi singlu. Inteligentna muzika, lijepo producirana, taman za discmane. Da je ovaj album objavljen u nekakvoj o{troj konkurenciji, onda bismo mi mogli pametovati o originalnosti zvuka, o ujedna~enosti stila i sli~nim mudrolijama. Pa bi mogli zatra`iti da na idu}em CD-u, albumu akobogda, Basheskija izbrusi vlastiti izraz, koji se zaista mo`e nazvati bosanskim electro - popom. Ali, u ovakvom okru`enju, na ovakvoj sceni, sve takve primjedbe su u najmanju ruku bezobrazne. U glibu estradnog ki~a, Postcard From Sunny Neighbourhood svijetli kao ~isti dragulj. To je {armantni komad plastike koji mo`ete ponosno zavrtiti prijateljima iz dijaspore. A oni su, kao i svake godine, stigli na praznike sa case logicom, punim novih CD -a i pri~om da su bili na `urci, gdje je muziku pu{tao onaj mr{avi iz Thievery Corporation. Ka`ite im da kupe ovaj maksi singl. 4. SCH, Eat This
Pilule za ~udesne do`ivljaje
SCH je najautenti~niji, najintenzivniji, najneobi~niji, najradikalniji, najozbiljniji, najavantgardniji, najalternativniji, najkontroverzniji, najkompliovaniji, najutopijski, najdosljedniji, svakako on je najva`niji i najbolji alternativni bend, fenomen, 239 projekt, umjetni~ki koncept, ideja i realizacija u istoriji Bosne i Sarajeva.
^asopis za dru{tvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku Ovako se navodi u knji`ici prilo`enoj uz omot posljednjeg albuma Eat This!. Na albumu Vril , SCH su tra`ili drevnu energiju, a na Eat This!, istra`uju uske, grani~ne prostore, izme|u svjetla i tame, erosa i thanatosa.
Tako|e, na prethodnom albumu Vril, Senad Had`imusi} Teno promovirao je upotrebu elektronike u razvoju SCH zamisli i tako iznenadio stare i nepripremljene poklonike. Ipak, ~ak i najokorjeliji ovisnici o gitarskom noiseu na kraju su shvatili da su SCH na Vrilu dosljedno nastavili gradnju puta trasiranog osamdesetih godina, samo sa drugom mehanizacijom. Na albumu Eat This! Teno vi{e ne insistira na pro{irenju instrumentarija, vra}a se pro{irenju svojih ideja. Novi album o~ito je konceptualno ustrojen, 20 pjesama podijeljeno je na bijeli i crni disk. Sadr`i poznatu zvu~nu napetost, svojstvenu SCH, ali je sasvim primjetan i uticaj bendova poput Underworld, DAF, Kraftwerk, Suicide.
Bijeli disk donosi neke od najljep{ih pjesama koje su SCH do sada snimili. Treba izdvojiti nje`nu Dying For You, sa promi{ljenom saradnjom akusti~ne gitare i glasa. Tu je i song Flying, nakon kojeg malo koji slu{alac mo`e ostati ravnodu{an. Disk, ~ak, sadr`i i nekoliko plesnih pjesama, ali sa ritmom i atmosferom, kakve je zami{ljao Johnny Rotten, dok je kovao termin death disco.
Crnu stranu albuma krasi pjesma Prozac, za koju je tekst napisao Sasha Skenderija. Na istom disku nalaze se i ~etiri teme nazvane Waxing The Dolphin, u kojima SCH zaranjuju duboko u zvu~na istra`ivanja.
Crni i bjeli disk sa porukom Eat This! neodoljivo podsje}aju na male pilule iz Alise u zemlji ~uda. Sjetite se {ta se djevoj~ici dogodilo nakon njihove konzumacije.
5. Edo Maajka, No Sikiriki
Soundtrack za 60 minuta
Dok je jo{ uvijek faca i dok je jo{ daleko ono sutra kada }e opet biti kita, dok ga jo{ uvijek slu{a dovoljan broj voljnih sljedbenika i dok nije po~eo radit sa Severinom i Deenom, Edo Maajka je odlu~io da ka`e sve {to ima o stvarima koje ga okru`uju. I pri tom nikog nije {tedio: politi~are, {vercere, vladine slu`benike, usta{e, ~etnike, balije, ceste s rupama, dijasporu, estradne prevarante, {minkere, fejkere, novinare, strance, sportiste, vjerske vo|e. Na jednoj od fotografija na omotu, trbu{ast i tetoviran, pozira sa bokserskim rukavicama. Ne li~i na boksera koji }e napraviti blistavu karijeru, ali ima samouvjeren osmijeh, {to obe}ava da, bez obzira na rezultate, ne}e predati nijednu borbu. Niko ne mo`e re}i da nije o~ekivao ovakav album. Edo Maajka je mjesecima prije najavljivao kako }e se kona~no obra~unati sa svojim neprijateljima (gore navedenim). Iako je na omot albuma No sikiriki stavio suncokrete, rode i vedro nebo, radi se o jednoj od najmra~nijih zbirki pjesama napisanih nakon okon~anja ratova na ovim prostorima. Njegove dru{tvene kritike li{ene su metafora, Edo o~ito smatra da nema nikakvog smisla za uvijanje, kad sve sasvim dobro zna - Znam ko je po~eo rat, znam {ta je glad, znam kad su {e{eljevci u{li u moj grad. U tako kristalnoj ~isto}i saznanja, ovaj hip hoper odlu~io je da svoje zaklju~ke uobli~i u parole: Mater vam svima jebem i Jebo Vladu, jebo politiku, u Parlamentu, sve njih redom. Konkretno. No sikiriki otvara Sevdah o rodama u kojem Edo odmah opisuje mjesto radnje: Grijeh je rodit dijete / tu gdje meci lete / gdje seljaci prijete / i gdje su pametni postali mete. Pjesma To sam ja govori o jadnoj svakodnevnici nezaposlenog, siroma{nog i o~ajnog momka: Ujutro se obrijem / da uredan tra`im poso, / da ne izgledam ko ~etnik, / da me ne razbije Thompson. Song On je mla|i je svojevrstan nastavak Mahira i Alme, ali je radnja ovaj put smje{tena u Zagreb, u stan Maru{i}, gdje mladi} ocu, hrvatskom ratnom veteranu predstavlja svoju trudnu djevojku srpske nacionalnosti. Kada mu otac ka`e: isto mi je, da me srpski geler pu~e / ili da imam srpsko unu~e, mladi} bijesno nabraja: Ja volim nju vi{e nego ti domovinu, / Tu|mana i generale, / ona je moj Bljesak, ona je moja Oluja, / moja crkva i papa, / ona je moja spomenica rata, / Unprofor, Prevlaka, ona je moja ha{ka klupa, / ona i dijete su mi bitniji nego ti, mati i sve to skupa. U pjesmi Obe}ana rije~ pre`ivjeli iz masakra Srebrenice postao je hladokrvni pla}eni ubica, kome nije bitan identitet mete, izuzev u jednom slu~aju - iz Srebrenice nikog, nikad i ni za kakve pare. Izdvojili smo ovih 241 par pjesama, koje uho zaka~i nakon par slu{anja, ali album No sikiriki ima 19 ^asopis za dru{tvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku pjesama - o vladama, saborima i parlamentima, o posustalim vezama, hip hop sceni, estradi, biroima za zapo{ljavanje, logorima, potrazi za ocem. U njima se mo`e prona}i jo{ mnogo stihova uz koje }ete komentarisati 'e jes im dobro reko'. Jer, Edo je ljut, konkretan i nestrpljiv, kao soundtrack za 60 minuta. 6. Skroz, Savr{eni organizam
Ekran u pra{ini
Ekran u pra{ini, ni{ta se ne vidi, glave svi saginju, pa se i ja stidim - pjeva Adnan [aran u uvodnoj pjesmi Rije~i, te sa posljednjeg albuma Savr{eni organizam, grupe Skroz. Skroz nemaju ~ega da se stide i potpuno je izli{no, do kraja karijere, da bilo kome obja{njavaju karakter sredine iz koje dolaze. U njihovim tekstovima ima dovoljno cinizma, depresije, o~aja i histerije da i pingvin mo`e osjetiti atmosfere sarajevskog Alipa{inog polja, zeni~ke Blatu{e ili tuzlanske Malte. Na svoj drugi album [aran, Dejo, Ne}ko, Po}ko i Eso smjestili su 15 pjesama zaista ujedna~enog kvaliteta. Otvara ga pjesma Rije~i te, izvrsna kritika bezbri`nih idiota, slijedi melanholi~na Sru{io sam stan, a radio stanicama sigurno }e se dopasti pjesma Ja nemam snage za to - ina~e cover pjesme Quicksand Davida Bowiea, kao i nje`na To mi je sve. Naravno, izuzetno je atraktivna i naslovna pjesma u kojoj gostuje Edo Maajka, ali pravi hit potencijal (uslovno re~eno, s obzirom na mentalno stanje nacije), imaju i pjesme Majmun, Super @ena i bizarna Enac. Album zatvara pjesma Ravnica, u kojoj preko mlina za kafu [aran savjetuje djecu: - Sve {to valja djeco, s predznakom je ne, zato djeco, probajmo sve.
Da napravim i malu politi~ku procjenu - Bosna i Hercegovina bi}e zemlja dostojna Evropske unije kada u njoj mainstream izvo|a~i budu Edo Maajka, Skroz i Dubioza kolektiv. Dok su oni underground, nema razloga da i dr`ava ne dijeli istu sudbinu s njima.
7. Vuneny, Play That Silence
D`emper za Syda Barreta
Bend Vuneny ~ine prekaljeni underground muzi~ari, tako da mo`emo, po prvi put re}i, da smo dobili prvu, pravu, bosanskohercegova~ku, super - grupu.
Adrijan Zovko je punu deceniju svirao samplere i klavijature u izvrsnom mostarskom bandu Handle With Care. Gitarista Nedim ]i{i} svirao je sa Marom (izuzetno zanimljiv mostarski kantautor, koji bi morao snimiti solisti~ki album), bio je urednik mostarskog Kolapsa - Vodi~a za urbane spava~e, muzi~ki urednik Mostarskog interkulturalnog festivala, a njegovi i radovi mogu se ~itati u mnogim knji`evnim publikacijama. Iz Travnika su doveli perkusionistu i pjeva~a Asmira [abi}a, koji je do tada svirao u bandovima Alternativa Nova i UltraRed Orchestra. Njih trojica tvrde da su formirani kao alectroacustik trio, da u muzici koriste dijelove rocka, duba, corea, ethna, ambienta, razli~itih eksperimentalnih formi i sa`imaju definiciju u moderan zvuk koji se mo`e prilagoditi svakom prostoru i svakoj publici. Nedim dodaje: - To {to mi sviramo ne mo`e se prihvatiti nakon prvog slu{anja. U svim ovim elementima koji ~ine na{u muziku svako mo`e prona}i ne{to za sebe.
Na CD Play The Silence, urezano je trineaest pjesama. Prvi singl Smile odlikuje gitarski minimalizam i industrijski ritam koji poja~ava tjeskobnu atmosferu pjesme. Sli~na je i Happy In, a neobi~ni osje}aj sre}e, koji u ovom psihodeli~nom vrtlogu, punom hropca, `ele ilustirati Vuneny na pravi na~in mo`e razumjeti samo Syd Barret. Ako bi insistirali na pronala`enju prevladavaju}eg uticaja na Play That Silence, ~ini se da bi doti~ni britanski ekscentrik bio najvi{e odgovoran - dovoljno je za utvr|ivanje ovog utiska CD player na{timati da nakon ove pjesme odvrti i Room 101, Wrong Dream i naslovnu pjesmu. Ethno za~ini najja~i su u pjesmama About Mountains, One Man One Coffee i Road, koja bi mogla poslu`iti za kakav pozori{ni komad na tekst ]amila Sijari}a. Lju}im slu{aocima najvi{e }e se dopasti post punk Sturm und Drang, sa nervoznom, hard core vo`njom gitare.
^asopis za dru{tvenu fenomenologiju i kulturnu dijalogiku Vuneny su ovim albumom stekli po{tovanje doma}ih alternativaca. Ali, za drugi album mogli bi razmisliti o efektnijoj upotrebi glasa i preradi nekih, isuvi{e kori{tenih aran`erskih rje{enja.
8. Diplomac, Od trnja i `aoka
Intimni dnevnik bijesa
Neposredno prije rata, Tuzla je imala izuzetno kvalitetnu gitarsku scenu, a bend Rupa u zidu, bio je njen diskretni predvodnik i uzor. Bra}a Damir i Bakir Avdi} njegovali su specifi~an gara`ni zvuk, koji su nazvali psychobil y blues. Tekstovi njihovih pjesama bili su mali dru{tveni komentari koje je pisao Damir.
Iza Rupe u zidu, ostalo je nakoliko samizdat albuma koji se danas ljubomorno ~uvaju u privatnim kolekcijama. Nakon rata i ameri~ke avanture, Damir je snimio solisti~ki album Od trnja i `aoka, pod pseudonimom Diplomac. Sve pjesme napisao je, komponovao i odsvirao na elektri~noj gitari. Postupak uradi sam poja~ava utisak intimnog dnevnika koji ostavlja ovaj CD, a slu{alac se ne mo`e oteti neugodnom utisku prebiranja po tu|oj intimi, dok preslu{ava 12 pjesama.
Odmah na po~etku diska, Damir se so~no razra~unava sa trendy idolima poput Che Guevare, a onda nastavlja, udaraju}i po svemu {to ga je nerviralo posljedjih desetak godina - hard core grupama iz begovskih familija, bogatim narkomanima, starim robija{ima, mrtvim gradovima, mra~nim i svijetlim ideologijama. Ima tu i poneka prejaka metafora, ali se one lako oproste zbog iskrenosti bijesnog kantautora. Sve pjesme prati izvrsna svirka na elektri~noj gitari, u kojoj Damir demonstrira svoj dugogodi{nji sta`. Nekada se ovakva muzika slu{ala po klubovima. U ona vremena, sje}ate li ih se, kada se gajio kult individue, a prezirao masovni ukus? Kada Diplomac nije bio neobi~na pojava.

Source: http://www.zesveske.ba/01_05/05_06.pdf

Writing and naming binary compounds worksheet

Name ______________________________________ WKS 9.1 – Calculating Molar Mass (1 page) Find the molar mass (AKA the molecular or formula mass) for each of the following substances. Name of compound Formula of compound Molar Mass (g/mol) 90% of a worksheet must be completed to earn credit for that worksheet! Name ______________________________________ WKS 9.2 – C

amorix.ch

S t a n d p u n k t T R I B Ü N E Der Schwangerschaftsabbruch und sein Stellenwert in der medizinischen Versorgung Die Initiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache» möchte die Kosten eines Schwangerschaftsabbruchs aus dem Pflichtleistungs-Katalog der Grundversiche- rung herausnehmen. Für Frauen mit knappen Ressourcen, Jugendliche und Migran- tinnen könnte dies gesundhe

Copyright © 2018 Predicting Disease Pdf