Microsoft word - bisolvon-drank-pil_1110-clean.doc

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
BISOLVON drank, 8 mg/ 5 ml

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u BISOLVON drank
zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
• Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
• Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 14 dagen. • Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1. Wat is BISOLVON drank en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u BISOLVON drank gebruikt
3. Hoe wordt BISOLVON drank gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u BISOLVON drank
6. Aanvullende informatie
1. WAT IS BISOLVON DRANK EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

BISOLVON drank is een drank met broomhexinehydrochloride.
BISOLVON drank is een slijmoplosser en wordt gebruikt bij vastzittende hoest. BISOLVON drank maakt
het ophoesten makkelijker als dit door taai slijm wordt bemoeilijkt.
2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U BISOLVON DRANK GEBRUIKT
Gebruik BISOLVON drank niet

• Bij gebleken overgevoeligheid voor broomhexinehydrochloride of één van de andere bestanddelen.
Wees extra voorzichtig met BISOLVON drank
• Indien u of uw kind een maagzweer heeft of heeft gehad. Het is raadzaam om dan voor het gebruik uw • U moet bedacht zijn op een toename van de hoeveelheid vrijkomend slijm in de luchtwegen. • Als de hoestklachten aanhouden of zich dikwijls herhalen. Het is verstandig dan contact op te nemen met • In zeer zeldzame gevallen is bij gebruik van slijmoplossers zoals BISOLVON drank melding gemaakt van ernstige aandoeningen van de huid, zoals ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens Johnson syndroom) en ernstige, acute (overgevoeligheids) reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (Lyell’s syndroom). In de meeste gevallen hadden deze klachten andere oorzaken dan het gebruik van de slijmoplosser. Echter indien tijdens het gebruik van BISOLVON drank huid- of slijmvliesaandoeningen ontstaan dient u onmiddellijk uw arts te waarschuwen en dient u te stoppen met het gebuik van BISOLVON drank. Gebruik met andere geneesmiddelen
Gelijktijdig gebruik van BISOLVON drank en antibiotica (amoxicilline, erythromycine, doxycycline,
cefuroxim) leidt tot hogere antibioticaspiegels in het longweefsel.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt
ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Zwangerschap en borstvoeding
Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of
apotheker voordat u BISOLVON gebruikt.
Er is geen aanwijzing dat het gebruik van BISOLVON tijdens de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het
ongeboren kind. Broomhexine gaat echter wel over in het lichaam van het ongeboren kind. Uit voorzorg
moet u BISOLVON niet gebruiken als u zwanger bent.
Het is niet bekend of broomhexine in de moedermelk overgaat. Een effect op de zuigeling kan daarom niet
kan worden uitgesloten. Het is daarom beter om geen BISOLVON te gebruiken wanneer u borstvoeding
geeft.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bij het gebruik van dit product kan duizeligheid optreden (zie rubriek 4 Mogelijke bijwerkingen). Hiermee
dient rekening gehouden te worden bij activiteiten zoals het besturen van voertuigen en het bedienen van
machines.
Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden
BISOLVON drank bevat onder andere de hulpstof vloeibare maltitol. Indien uw arts u of uw kind heeft
meegedeeld dat u of uw kind bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u of
uw kind dit geneesmiddel inneemt. Maltitol kan een licht laxerende werking hebben. De calorische waarde is
2,3 kcal /gram vloeibaar maltitol (2 ml BISOLVON drank bevat 1 gram vloeibaar maltitol).
Raadpleeg uw arts als één van bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden
is geweest.
3. HOE
BISOLVON DRANK GEBRUIKT
BISOLVON drank bevat geen suiker en kan daarom ook door diabetici worden ingenomen. Vraag advies van een arts als de symptomen van een acute luchtwegaandoening niet snel verbeteren. In de verpakking zit een maatschaaltje. Hierop zijn deelstrepen aangegeven in milliliters (1,25; 2,5 ml en 5 ml). U kunt hiermee de benodigde hoeveelheid afmeten. Het maatschaaltje gevuld tot aan de eerste deelstreep is 1,25 ml. Het maatschaaltje gevuld tot aan de middelste deelstreep is 2,5 ml; het maatschaaltje gevuld tot aan de bovenste deelstreep is 5 ml. Volwassenen en kinderen ouder dan 10 jaar: driemaal per dag 2,5-10 ml BISOLVON drank begint na ongeveer vijf uur te werken. Als door het loskomen van het slijm de luchtwegen gereinigd worden, vermindert het hoesten en wordt het ademen gemakkelijker. Het duurt enige dagen voor dit effect optimaal is. U moet daarom het innemen van BISOLVON drank niet te vlug staken. Naast BISOLVON drank zijn de volgende BISOLVON producten beschikbaar: • BISOLVON tabletten, voor volwassenen en kinderen ouder dan 5 jaar • BISOLVON drank voor kinderen, voor kinderen vanaf 2 tot 10 jaar • BISOLVON druppels voor kinderen, voor kinderen vanaf 2 tot 10 jaar
Wat u moet doen wanneer u of uw kind meer van BISOLVON drank heeft gebruikt dan zou mogen
Het is niet waarschijnlijk dat er symptomen optreden. Mocht u of uw kind toch last krijgen, raadpleeg dan
een arts.
Wat u moet doen wanneer u of uw kind vergeten is BISOLVON drank te gebruiken
Wanneer u of uw kind een dosis vergeet, kunt u of uw kind gewoon met de volgende dosis doorgaan. Neem
geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
Als u of uw kind stopt met het gebruik van BISOLVON drank
Plotseling stoppen met het gebruik van BISOLVON drank veroorzaakt geen problemen.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE
BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan BISOLVON drank bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Bijwerkingen kunnen: • vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 personen) • soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1.000, maar bij minder dan 1 op de 100 personen) • zelden voorkomen ( bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1.000 personen) • zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 personen) • voorkomen met onbekende frequentie (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald) De bijwerkingen zijn gerangschikt naar orgaanklasse. Immuunsysteemaandoeningen Zelden kunnen allergische reacties optreden. Het is niet bekend hoe vaak overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylaxie) en shock, met als verschijnselen een sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock) voorkomen. Als bij u deze verschijnselen optreden waarschuw dan direct een arts. Zenuwstelselaandoeningen Duizeligheid kan soms optreden. Ademhalingsstelselaandoeningen-, borstkas- en mediastinumaandoeningen Zelden komt benauwdheid als gevolg van kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen) voor. Maagdarmstelselaandoeningen Vaak kunnen milde bijwerkingen die het maagdarmkanaal betreffen voorkomen. Soms kunnen pijn in de bovenbuik, misselijkheid, braken en diarree voorkomen. Huid en onderhuidaandoeningen Zelden kan huiduitslag (rash) optreden. Zeer zelden kunnen ernstige aandoeningen van de huid optreden, zoals ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens Johnson syndroom) en ernstige, acute (overgevoeligheids) reactie gepaard gaande met koorts en blaren op de huid/vervelling van de huid (Lyell’s syndroom). Als bij u deze verschijnselen optreden, stop dan met het innemen van BISOLVON drank en waarschuw direct een arts. Het is niet bekend hoe vaak jeuk (pruritus), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria) en angioneurotisch oedeem (met verschijnselen als plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen van bijvoorbeeld keel of tong, ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie) optreden. Wanneer angioneurotisch oedeem bij u optreedt, stop
dan met het innemen van BISOLVON drank en waarschuw direct een arts.
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen
Soms kan transpireren voorkomen.
Onderzoeken
Soms kunnen tijdelijk verhoogde transaminasegehaltes worden gevonden in het bloed
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u of uw kind een bijwerking optreedt die niet in
deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
5. HOE BEWAART U BISOLVON DRANK

BISOLVON drank buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Er is geen speciale bewaartemperatuur; niet in de koelkast of vriezer bewaren. Beschermen tegen licht.
Gebruik BISOLVON drank niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na ‘Niet te
gebruiken na’ of ‘EXP’.De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw
apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de
bescherming van het milieu.
6. AANVULLENDE
INFORMATIE

Wat bevat BISOLVON drank

• Het werkzame bestanddeel is: 8 mg broomhexinehydrochloride per 5 ml. • De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn vloeibaar maltitol (E965), sucralose (E955), benzoëzuur (E210), kersenaroma, chocola-aroma, levomenthol en gedemineraliseerd water
Hoe ziet BISOLVON drank er uit en wat is de inhoud van de verpakking
BISOLVON drank is verkrijgbaar in bruine glazen flessen van 60, 100, 125, 200 en 250 ml met een
polypropyleen maatschaaltje. Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgroottes in de handel zijn
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
Boehringer Ingelheim bv
Comeniusstraat 6
1817 MS ALKMAAR
Tel: 0800– 2255889
e-mail: bisolvon.nl@boehringer-ingelheim.com
In het geneesmiddelenregister ingeschreven onder RVG 09554.
Fabrikant
Delpharm Reims
10 rue Colonel Charbonneaux
51100 Reims
FRANKRIJK

of
Boehringer Ingelheim do Brasil Química e Farmacêutica Ltda
Rod. Régis Bittencourt, Km 286
06888-700-Itap. Da Serra- SP
Brazilië
Informatie voor de gebruiker
U of uw kind heeft last van vastzittende hoest. Dit komt in ons klimaat bijvoorbeeld voor als gevolg van
verkoudheid.
Vastzittende hoest ontstaat als er in de luchtwegen meer slijm wordt gevormd dan normaal. Ook het
inademen van prikkelende stoffen, zoals tabaksrook en uitlaatgassen kan verhoogde slijmvorming
veroorzaken. Dit slijm kan dikker en taaier zijn dan normaal. Om het overtollige slijm weer kwijt te raken,
maken we gebruik van een natuurlijk mechanisme: hoesten. Maar als het slijm te dik en te taai is, schiet
hoesten tekort. U of uw kind hoest wel, maar er komt te weinig slijm naar boven. Het zit vast. 'Vastzittende
hoest' is dus eigenlijk 'vastzittend slijm'. Om het ophoesten een handje te helpen, moet het slijm verdund
worden. BISOLVON is een slijmverdunner. Het dikke, taaie slijm komt los en kan veel gemakkelijker
worden opgehoest.
Deze bijsluiter is voor het laatste keer goedgekeurd in oktober 2011.

Source: https://www.gezondheidaanhuis.nl/leaflets/bisolvon-drank-8mg-200-ml.pdf

Microsoft word - minutes full april 4th 201

MINUTES OF A FULL MEETING OF BRENCHLEY PARISH COUNCIL ON MONDAY 4th APRIL 2011 IN BRENCHLEY MEMORIAL HALL Present Vice Chairman P Randall presided, Cllrs J Barsley, R Dafter, C Woodley, I McEwen, B Stanley R Carter and Clerk M. Powell. Apologies for absence Cllr Mrs C Cornford and M Mackenzie for family commitments Declaration of Interests Members were reminded that if a member has a

Untitled

THE JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINEVolume 18, Number 8, 2012, pp. 1–2ª Mary Ann Liebert, Inc. DOI: 10.1089/acm.2012.0398High Frequency of CAM Use Among Children in GermanyAnne Weissenstein, Alexandra Straeter, Gloria Villalon, Elisabeth Luchter, MD, and Stefan Bittmann, MDThe numerous studies on the use of complementary andalternative medicine (CAM) among children carried

Copyright © 2018 Predicting Disease Pdf