Dansk dermatologisk selskab

Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012

Den siddende bestyrelse er:
Dermatologisk Afdeling D, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV. Tlf 35313531, e-mail Afgående medlemmer af Bestyrelsen:
Peter Hundevadt Andersen, valgt 2009, på valg 2013 Rådhustorvet 4, 1. sal 7100 Vejle, Tlf. 75 84 09 22. E m Sanne Krogsbøll Buus, valgt 2011 ønsker ikke genvalg Hudklinikken Rådhustorvet 15, 8700 Horsens. E-mail sek@dds.nu Tove Agner , Dermatologisk afdeling D, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV, Tlf. 35 31 52 53. E mail: Bestyrelsens aktiviteter
Siden sidste generalforsamling har der været afholdt i alt 4 bestyrelsesmøder (24 aug 2012, 12 nov 2012, 16 jan 2013, 4 maj 2013). Bestyrelsen har også besvaret en række henvendelser fra offentlige myndigheder, LVS, internationale organisationer og lægemiddelindustrien. Bestyrelsen samarbejder fortsat med CAP (Conference Organisation Association Development Project Management), som bistår med at arrangere efteruddannelsesmødet og med sponsorkontrakter. Der er blevet holdt et møde med deltagelse af CAP, sponsorer for efteruddannelsesmøde og repræsentanter fra DDS bestyrelse (Jesper Elberling, Robert Gniadecki) med henblik på at afstemme ønsker og forventninger for sponsorer og DDS og for at afklare de gældende etiske regler for samarbejde mellem lægemiddelindustrien og DDS (7 marts 2013). Organisatorisk
Siden oktober 2011 har Bestyrelsen arbejdet under de nye love. Det er vores opfattelse, at de nye love giver mere åbenhed og gennemsigtighed, især i forbindelse med valget af nye bestyrelsesmedlemmer. Der er dog nogle enkelte bestemmelser i de nye love som Bestyrelsen finder uhensigtsmæssige eller upraktiske. §7 begrænser Bestyrelsen til maksimum 5 medlemmer (formandskabet (2 medlemmer) næstformand, sekretær og en kasserer). Det er blevet besluttet på generalforsamlingen d. 12 maj 2012 at udvide bestyrelsen med et nyt ekstra medlem. I denne forbindelse foreslår bestyrelsen at ændre ordlyden i §7. §8 Stk.3 begrænser funktionstiden for medlemmer af udvalget til 2 år med mulighed for genvalg i yderligere 2 år. Dette vil i praksis betyde, at medlemmerne i de fleste udvalg skal udskiftes inden for den nærmeste fremtid. Deltagelse i udvalgsarbejdet kræver ofte en specifik viden eller kvalifikationer og det vil nogle gange være umuligt at finde tilstrækkeligt mange kvalificerede kandidater til udvalgsposterne. Bestyrelsen vil forslå, at grænsen for genvalg slettes. Bestemmelsen om elektronisk afstemning i DDS lovene indebærer, at alle medlemmer er on-line. Bestyrelsen har i denne forbindelse besluttet, at al information til medlemmerne udelukkende bliver udsendt elektronisk og skal være tilgængelig på dds.nu. Der vil efter generalforsamling d. 4 maj 2013 ske en betydelig udskiftning i bestyrelsen. Tove Agner og Sanne Buus forlader bestyrelsen mens Peter Andersen er på valg. Der er således 4 vakante bestyrelsesposter inkl. posten som kommende formand. Vi har udsendt nyhedsmails til alle medlemmer og bedt interesserede kandidater om at melde sig senest d.19 april 2013 til DDS's sekretær. Alle, der ønsker at opstille, bedes tilsende 4-5 liniers præsentation der kan udsendes via mail, CV og et portrætbillede i jpeg format. I tilfælde af flere kandidater vil der blive afholdt elektronisk afstemning fra 20 april 2013 til d. 29 april 2013, og resultatet afsløres til generalforsamlingen d. 4/5 2013. Mulighed for gratis adgang til Journal of Drugs in Dermatology (JDD) JDD tilbød gratis adgang for alle DDS medlemmer i forbindelse med deres program "International Alliance Initiative". Alle kan logge ind på tidskriftets hjemmesidved hjælp af Login: g password: Den2012. Økonomi
Selskabet har en sund økonomi. For at øge sikkerheden har vi besluttet at anbringe DDS's bundne midler på 3 forskellige bankkonti. Rasch Fond og Psoriasis Fond er blevet opløst. DDS Æreslegat er ikke mere sponsoreret af MSD, men af DDS alene. For at øge gennemsigtigheden i selskabets økonomi ønsker vi, at der foreligger en formel kontrakt i forbindelse med faste udgifter til tredje part. Bestyrelsen har i den anledning kontaktet SPADV (Society for the Publication of Acta Dermato-Venereologica), som også udgiver Forum Nordic Dermato-Venerology og som årligt fakturerer DDS med 23.000 kr for dette. Der har ikke været vilje fra SPADV's side til at indgå en kontrakt med DDS. Vi har derfor sat betalinger til Forum i bero. Forlaget kan enten kontakte DDS medlemmerne individuelt og opkræve betaling hos dem som fortsat ønsker at modtage en papirkopi af Forum, eller Forlaget kan få finansiering via Nordisk Dermatologisk Forening (NDA). Uddannelse og udvikling
Bestyrelsen har givet uddannelsesudvalget kommissorium til revision af den såkaldte faglige profil og målbeskrivelse for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i specialet. Det er vores opfattelse, at der bør fokuseres mere på de kliniske og forskningsmæssige kompetencer og at den gældende faglige profil ikke længere sikrer et optimalt uddannelsesforløb. Vi ønsker, at de uddannelsessøgende får mulighed for en mere individualiseret karrierevej hvor man tilgodeser den enkeltes kliniske og/eller forskningsmæssige talent. Vi ser frem til udvalgets konklusioner, som forventes 30 oktober 2013. Bestyrelsen følger tæt afviklingen af de specialespecifikke kurser (A-kurser, som nu kaldes H-kurser (hoveduddannelseskurser)). Det er yderst vigtigt, at vore kurser, udover at give en gennemgang af dermato- venerologien, også dokumenterer kendskabet til de essentielle kliniske færdigheder hos danske dermatologer. Kursusplanen betragtes derfor dynamisk, da den løbende justeres afhængig af behovet i specialet. Det lykkedes i samarbejde med Dansk Selskab for Allergologi at etablere en 2-årig fagområdeuddannelse, som er åben for alle speciallæger i dermatologi. Det er vigtigt at understrege, at allergier, som hidtil har været håndteret af dermatologer (kontaktdermatit, urticaria, atopisk dermatit m.fl.) fortsat skal behandles indenfor vores speciale og ikke, ej heller i fremtiden, kræver ikke fagområdeuddannelse. Allergologisk fagområde udvider vores speciale mod klassisk allergologi, inklusive intolerancereaktioner, fødevareallergi, insektstikallergi, allergi vaccinationer, rhino-konjunktivit, m.fl. Resultater af enqueten af juni 2012 har vist, at medlemmer ønsker mere fokus på dermato-kirurgi og pædiatrisk dermatologi. Bestyrelsen ønsker at støtte op om videreuddannelse indenfor disse områder: prioritering på vores efteruddannelseskursus samt økonomisk støtte til landsdækkende initiativer. Dermatologien har i Denmark udviklet sig som et meget medicinsk orienteret speciale. Der har været meget lille fokus på uddannelse og udvikling af dermatokirurgi til trods for at chirurgia minor udgør en betydelig del af den dermatologiske praksis. Dermatokirurgi er kun minimalt dækket på specialespecifikke kurser. Vi finder denne tendens yderst problematisk. Kirurgi er den primære behandlingsmodalitet for non-melanom hudkræft. Utilstrækkelig kirurgisk ekspertise medfører, at dermatologer ikke vil kunne tilbyde den bedste, mest radikale behandling af hudkræft. Konsekvensen kan være, at behandlingen af non-melanom hudkræft overgår til andre specialer, ligesom det allerede er sket i tilfælde af kutant malignt melanom. DDS bestyrelsen vil derfor gerne støtte udviklingen af moderne dermatokirurgi i landet. Vi vil i især hjælpe med at etablere Mohs mikrografiske kirurgi, som er den optimale kirurgiske metode for behandling af non-melanom hudcancer og som endnu ikke findes i landet. DDS vil efter ansøgning bidrage med økonomisk støtte til kirurgisk efteruddannelse. DDS vil gerne støtte Euromelanoma i Denmark. Tidligere erfaringer har vist at der er behov for en mere struktureret tilgang og bedre planlægning, især i forbindelse med en gennemførelse af et "åben klinik" projekt. På opfordring af bestyrelsen har Gregor Jemec dannet Dansk Euromelanom Gruppe, som skal sikre gennemførslen af projektet i landet. Tove Agner er DDS's representant i gruppen. DDS har støttet projektet med engangsbeløb på 75.000 kr. Kontakt med sundhedsmyndighederne
En af selskabets opgaver er at være et rådgivende organ for sundhedsmyndighederne. Vi har i det forløbne år rådgivet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (tatoveringslov), Danske Regioner og Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) (behandlingsvejledning for biologiske lægemidler i dermatologi) og Sundhedsstyrelsen (målepunkter for dermato-venerologi). Forbindelse med udenlandske selskaber
DDS er medlem af ILDS (International League of Dermatological Societies) og DDS har været repræsenteret af formanden ved ILDS Dermatology Summit i Berlin (juni 2012). Nordic Dermatology Association (NDA) Traditionen tro har alle medlemmer af DDS per definition været optaget som medlemmer af NDA. NDA har tidligere afholdt nordiske dermatologiske møder (hver 3. år). Sidste nordiske møde blev afholdt i 2008 i Reykjavik og siden da har der ikke været nogen aktivitet. Situationen er problematisk; NDA er forpligtet til at afholde general forsamling minimum hver 3. år og der skal ligeledes vælges repræsentanter til NDA's bestyrelse hver 3. år. Dette betyder, at den nuværende siddende bestyrelse er ulovlig. DDS har hidtil betalt NDA kontingent (9.000 kr årligt) for de danske medlemmer men på grund af den problematiske situation med foreningen har vi besluttet midlertidigt at stoppe kontingentbetalingen indtil den nye bestyrelse bliver valgt efter lovene. Der vil blive afholdt nordisk NDA møde i Tampere (Finland) i august 2013 og alle er opfordret til at deltage, både i det videnskabelige program og i generalforsamling. DDS har (gen)udpeget Gregor Jemec og Tove Agner, som de danske repræsentanter i NDA's bestyrelse. Vi vil gerne aktivt deltage i det nordiske samarbejde og vi har opfordret vores repræsentanter om at kandidere til formandsposten, idet formandsskabet stort set kun har været varetaget af Sverige. DDS Guidelines
Kliniske guidelines for svampeinfektioner og diagnostik samt behandling af syfilis er blevet godkendt og offentliggjort på hjemmesiden. Vi vil gerne takke de respektive udvalg for deres store arbejde. Det har vist sig, at tendensen går mod at udarbejde meget lange og omfattende guidelines med meget baggrundsinformation. DDS agter at ændre guideline retningslinjerne således at vores fremtidige kliniske guidelines bliver kortere, mere operationelle og med fokus på konkrete anbefalinger for bestemte interventioner. Guidelines skal fortsat være evidens baserede. Vi foreslår, at guidelines fremover bliver udarbejdet i henhold til det internationale GRADE system, som resulterer i let læselige guidelines med klart definerede anbefalinger. Samarbejdet mellem DDS, DDO og YD
Bestyrelsen har haft et årligt møde med bestyrelserne for DDO og YD og referater fra bestyrelsesmøder er udvekslet mellem selskaberne. DDS, DDO og YD fremsender inden bestyrelsesmøderne dagsordenen til hinanden, og der er mulighed for at deltage i hinandens bestyrelsesmøder såfremt der er punkter af fælles interesse. Udover dette er der email-kontakt ved behov mellem formændene for hhv DDS, DDO og YD. Der har som de tidligere år været afholdt 2 ordinære møder og et efteruddannelseskursus for medlemmerne. Det ordinære forårsmøde 2011 var i Århus, medens årets efterårsmøde blev afholdt på Gentofte Hospital. Alle møder har været særdeles velforberedte og af høj faglig kvalitet. En stor tak for indsatsen der lægges her, dels fra afdelingerne og dels fra efteruddannelsesudvalget. Vi opfordrer endnu en gang til at prioritere disse møder. Hæderspriser
DDS Æreslegat gik til ovl. dr. med. Carsten Sand. Stor tillykke! Æresmedlemskaber er ikke blevet uddelt i 2012. Beretninger fra selskabets udvalg, skrevet af udvalgsformændende
I 2012 fik DDS Uddannelsesudvalg ny formand, da vores daværende formand Gitte Strauss valgte at trække sig fra opgaven efter knap 4 år. Vores nye formand: undertegnede Anne Braae Olesen overtog jobbet i juni 2012. I løbet af 2012 har DDS uddannelsesudvalgs primære opgave været evaluering af den nye kursusrække af specialespecifikke kurser. I den forbindelse blev der afholdt et heldagsseminar den 28. november 2012, hvor repræsentanter fra alle delkurser og YD var til stede. Kursusrækken blev ændret i 2010 således at den fulgte vores målbeskrivelse med fokus på kliniske problemstillinger og behandlinger, som man ikke kunne forventes at erhverve ved den almindelige lærebogsgennemgang og via den almindelige læringsstrategi på de uddannelsesgivende afdelinger. Overordnet set var der tilfredshed med kursernes indhold om end der blev påpeget, at der ikke var skabt plads til decideret behandlingsorienteret kursus og kursus med indhold af den kosmetiske laserkirurgi. Endvidere drøftede vi indholdet af kursistaktiverende opgaver, da dette løses meget forskelligt fra kursus til kursus. Generelt er der en særdeles positiv evaluering af kurserne og alle var enige om at præ og post testning er kommet for at blive en del af disse kurser. DDS Uddannelsesudvalg vil arbejde videre med at definere kursistaktiverende opgaver som eksempler til delkursusledernes pædagogiske værktøjskasse. I løbet af efteråret 2012 er der gennemført i alt 5 specialespecifikke kurser med mellem 22 og 37 kursister. Arbejdet med at generere de anvendte kursistlister og rådgivning omkring det enkelte kursus er stille og roligt tiltaget i forbindelse med udvidelse af kravene til kursusdeltagelse og øget antal kursister per kursus. Det har bevirket af DDS Uddannelsesudvalg har besluttet, at det er kursisternes eget ansvar at tilmelde sig hvert enkelt kursus indenfor den angivne deadline. Endvidere har DDS Uddannelsesudvalg besluttet at arbejde videre med en fælles platform til up loading af kursusmateriale, kursusbreve og orienterende tests. Dette skal bedre både delkursusledernes og kursisternes mulighed for at orientere sig inden og efter kurset. I løbet af 2012 har DDS bestyrelse endvidere kontaktet uddannelsesudvalget mhp at optimere vores faglige profil med henblik på at optimere ansættelsesudvalgenes muligheder for bedste valg af kursister til hovedkursusstillinger og skabe muligheder for at udvikle de enkelte kursisters kompetencer iht målbeskrivelsen. Den nye faglige profil skal medvirke til at kunne foretage en gennemskuelig og praktisk evaluering af kompetenceudviklingen på en mere ensartet måde på tværs af de regionale ansættelsesudvalg. DDS Uddannelsesudvalg ser frem til at arbejde med ovennævnte opgaver i 2013. Medlemmer og funktionstid: Gitte Strauss: ca 2 år, Helle Kielberg: ca 2 år, Anna Lamberg: 1 år udgår, og erstattes af andet medlem af YD; Christian Vestergaard: 1 år; Monika Gniadecka: 5-6 år; Anne Danielsen: 4 år. Årsrapporten er vel afgivet ved det netop afholdte efteruddannelseskursus på Munkebjerg Hotel. Kommissorium: At varetage Dansk Dermatologisk Selskabs interesser omkring oprettelse, regulering og afregning af DRG-takster, herunder at repræsentere DDS ved kontakter til og eventuelle møder i Sundhedsstyrelsen. Medlemmer: Lars Erik Bryld (2000, formand), Tonny Karlsmark (2000), Claus Zachariae (2002), Karsten Fogh (2006), Carsten Bindslev-Jensen (2005), Gregor Jemec (2008). Udvalget har ikke i 2012 været indkaldt til møder i Sundhedsstyrelsens DRG-kontor. Der har i den forløbne periode heller ikke været afholdt interne møder i gruppen, men udelukkende foregået mailkorrespondance. Den væsentligste aktivitet har drejet sig om aflevering af et responsum i forbindelse med en ansøgning fra Region Syd om at oprette en telemedicinsk ydelsesgruppe for sårpatienter. Herudover har udvalget indgivet et høringssvar til 2013-taksterne. Medlemmer af venereaudvalget: Helle Kiellberg Larsen ( formand ), Hans Henning Ibsen, Hans Bredsted Lomholt, Signe Korshøj, Tine Vestergaard. Lars Halkier-Sørensen er udtrådt af udvalget og i stedet er for nyligt indtrådt Signe Korshøj fra hudafdelingen Marselisborg Hospital. Hele udvalget deltog i syfilisguideline udvalget, som derudover bestod af Kristina Ibler og Kristian Kofoed. Guidelinen blev præsenteret på henholdsvis DDS' efterårsmøde BBH november 2012, hvor den blev godkendt samt på efteruddannelseskurset på Munkebjerg januar 2013. På Bispebjerg Hospital er vi, som led i hjemtagning af syfilisserologi fra SSI, blevet pålagt at skifte til serologisk undersøgelse på klinisk mikrobiologisk afdeling, Hvidovre Hospital. Der vil blive lavet et appendix vedrørende denne ændring af syfilisserologi til DDS guidelinen. Det nye catch up program for den qHPV vaccine er i fuld gang for årgangene 1992-1985, vi må som dermato-venerologer opfordre alle kvinder fra disse årgange til at at tage imod dette vaccinetilbud, der jo løber til udgangen af 2013. Vi diskuterer løbende i udvalget andre indikationer for HPV vaccination. DDS udsendte på vegne af venereaudvalget i 2012 statusrapporten "HPV-sygdomme hos mænd og vaccination af danske drenge", der blev sendt til alle sundhedsordfører i Folketinget samt til Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Svaret derfra pr. 02.04.2012 var, at Sundhedsstyrelsen ikke på daværende ( og nuværende ) tidspunkt fandt, at tilbuddet om gratis HPV vaccination skulle omfatte drenge, primært fordi det fortsat er cervixcancer der er den hyppigste HPV relaterede cancer og sekundært fordi de europæiske lægemiddelmyndigheder endnu ikke har godkendt vaccinen til forebyggelse af cancer hos drenge, der var endv. nogle yderligere forbehold. Vi håber ikke, at det sidste punktum er sat, men må arbejde videre mod at vaccinationstilbuddet også vil komme til at omfatte 12 årige drenge med et catch up program. Pga. stigende resistens overfor anvendte cephalosporiner, især det perorale Cefixime ( som ikke anvendes i DK ) men også overfor Ceftriaxon anbefales i den europæiske guideline fra IUSTI nov. 2012 samt CDC, at dosis af sidstnævnte øges til 500 mg i.m som engangsdosis og suppleres med 2 g Azithromycin som kombinationsbeh. Vi har konfereret dette med overlæge Jørgen Skov Jensen, SSI og er landet på at vi øger dosis til 500 mg i.m., men afventer at supplere med Azithromycin pga. den effektive kontrol i DK. Udvalget for superficielle svampeinfektioner På vegne af udvalget meddeler jeg, at 'Guidelines for superficielle svampeinfektioner' har været til høring og er blevet vedtaget ved DDS mødet på Bispebjerg Hospital d. 23 november 2012. Guidelines er nu at finde på DDS's hjemmeside. Pjeceudvalget og kvalitetssikringsudvalg Efter længere tids dødvande er der netop kommet en aftale i stand med Scanprint, som har overtaget hvervet med at trykke og distribuere DDS pjecerne. Endnu er originalfilerne ikke blevet overdraget fra Trykkestedet til Scanprint, og det er et spørgsmål, om de overhovedet bliver tilgængelige. Scanprint har overtaget lageret af de resterende (usolgte) pjecer, og så snart der er overblik over hvilke pjecer, der ikke behøver opdatering, vil man destribuere dem, selvom der står Trykkestedet på. Det springende punkt p.t. er at styr på hvilke filer i hvilke formater, der ligger hvor. Trykkeriet taler om Indesign filer, på dds.nu ligger pdf.filer, og oprindelig er de skrevet i Word, så vidt jeg er orienteret Jeg har i denne uge modtaget et eksemplar af hver trykte pjece (på papir)og går snarest i gang med at få et overblik over behovet for opdatering. Målet er, at alle pjecer kan bestilles som tryksag, plus at de samme pjecer ligger på hjemmesiden til download - i et format, der egner sig til dette. Udvalget har opdateret vejledningen "Afgrænsning af medicinsk vederlagsfri laserbehandling versus kosmetisk ikke-vederlagsfri laserbehandling for udvalgte dermatologiske lidelser". Udvalget blev slået sammen med psoriasisudvalget.

Source: http://www.dds.nu/wp-content/uploads/2013/12/Formandsberetning-2012.pdf

sirius.nl

Catalogue The Contents of this Catalogue This catalogue contains the wide range of our products, available through Sirius > Products. We have put the productsinto one of the following categories, to make it easier for you to find exactly what you are looking for:ECSTACY: 100% Herbal, Natural, Safe and Legal!!!!MOOD SUPPLEMENTS (Smart Pills & Capsules)GUARANA BOTANICAL AND HISTORICA

Microsoft word - muga, stephanie.doc

Stephanie J. Muga Dept. of Biology & Geology, Chemistry & Physics EDUCATION HISTORY Dates EMPLOYMENT HISTORY Dates USCA, Dept. of Biology. & Geology, Chemistry -Instructor MUSC, Dept. of Pharmacology, Charleston, SC USC School of Medicine, Dept. of Path, Micro. USC School of Medicine, Dept. of Dev. Biol. Univ. of Texas-Austin, Dept. of Human Ecology HONORS AN

Copyright © 2018 Predicting Disease Pdf