Zorgplus

RBS Zorg+ is een nieuw, aanvullend product binnen RBS (Rusthuis Beheer Systeem) naast de toepassingen RBS Basis+ en RBS WebRap. Terwijl RBS Basis+ voornamelijk door de administratie gebruikt wordt om de factureringen en statistieken te automatiseren, krijgt u met RBS Zorg+ een hulpmiddel aangeboden dat het zorgverlenende personeel ondersteunt. Het is een geïntegreerd pakket waarbij u zelf beslist wat u dagelijks opvolgt bij uw bewoners. U kunt de software dan ook volledig afstemmen op uw eigen werking. RBS Zorg+ is in eerste instantie een product met daarin de elektronische weergave van het verzorgingsdossier waarbij een multidisciplinaire aanpak centraal staat. Het verzorgingsdossier van een bewoner wordt op een eenvoudige manier vastgelegd. Naast de medicatie en zorgen kunt u observaties, parameters en afspraken noteren. Vanuit datzelfde verzorgingsdossier kunt u bovendien bewonersprofielen en risicoanalyses over de respectievelijke bewoner automa-tisch laten verwerken. In tweede instantie vormt RBS Zorg+ een werkinstrument waardoor de zorgen, de medicatie en andere factoren op elkaar afgestemd kunnen worden en als basis dienen voor besprekingen in het verpleegteam, met de betrokken huisarts of dienstig zijn voor de interne werkorganisa-tie. Medicatievoorraad, een nieuwe optionele module binnen RBS Zorg+ is ongetwijfeld een sterke troef van RBS Zorg+ waardoor u de medicatiewerklast reduceert tot een strikt mini-mum. Zie hiervoor onze afzonderlijke productfiche. In het hele pakket wordt een uniforme werkwijze gebruikt die volledig op Windows gericht is. De schermen zijn overzichtelijk en groeperen informatie over hetzelfde onderwerp. 2.1 Interne afstemming op maat van uw rusthuis Samen met u stemmen we het programma af op de specifieke situatie in uw rusthuis. U kunt ondermeer zorgen zelf benoemen en vrij indelen. Ook de volgorde van de medicatie op de fi-che kunt u vrij bepalen naast nog andere eigen keuzemogelijkheden. De integratie van RBS Ba-sis+ naar RBS Zorg+ zorgt ervoor dat u al over een pak interessante informatie beschikt over uw bewoners op het moment dat u start met RBS Zorg+. Het gaat hier om alle bestaande in-formatie van de bewoner, verblijfsgegevens, verwittigingspersonen, huisartsen … Doordat alle verdere verblijfsgegevens en nieuwe opnames of ontslagen automatisch en onmiddellijk naar RBS Zorg+ worden doorgestuurd, garandeert dit correcte bewoners- en verblijfsgegevens die steeds “up to date” zijn. Zo spaart u tijd uit in de verblijfs- en bewonersadministratie. 2.2 Beheer van de medicatie, zorgen en risicoanalyses Bij het opstarten van RBS Zorg+ start u met een medicatiebestand dat door Cevi NV werd aangekocht bij APB (Algemene Pharmaceutische Bond). Dit bestand kunt u aanpassen en bij-werken. Op basis van de bestaande verzorgingsdossiers definieert u éénmalig de onderwerpen en con-crete zorgen, met specificaties zoals al dan niet aftekenen, al dan niet op zorgplan, als info te vermelden op het zorgplan … Er is een wisselwerking met de Katz-score mogelijk waarbij het onmiddellijk opvalt als een be-woner “C” scoort volgens het zorgplan terwijl deze bewoner met een “B”-score geregistreerd staat. Hierbij is een controle op de kennisgevingen uit RBS Basis+ voorzien. Er worden au-tomatisch mails verstuurd naar de RBS Basis+ gebruikers. U legt éénmalig de gewenste risicoanalyses vast (bijvoorbeeld Norton, tilprotocol) die u daarna gepersonaliseerd kunt opvolgen in de verzorgingsdossiers. Het verzorgingsdossier bundelt alle relevante informatie per bewoner. Hieruit ontstaan de medicatiefiche, het zorgplan en tal van werklijsten. De medicatiefiche is het automatische resultaat van de medicatieregistratie in het verzorgings-dossier van de bewoner. Per bewoner kunnen in het verzorgingsdossier ook de nodige zorgen vastgelegd worden. De registratie van de zorgen verloopt analoog aan de medicatieregistratie. Als u bepaalde risicoanalyses automatisch wilt laten bepalen voor bepaalde bewoners dan kan dat eveneens gebeuren in het verzorgingsdossier. Observaties, met informatieoverdracht (intern, voor huisarts, kinesist, familie …) tot doel of ter aanvulling van de verzorging, vormen een handig instrument binnen dit dossier. Deze ob-servaties kunt u naargelang de prioriteit een kleur meegeven zodat, bij voorbeeld, alle dringen-de info voor het team onmiddellijk opvalt. Naast afspraken worden ook parameters op een gebruiksvriendelijke manier ingegeven, opgevolgd én gevisualiseerd. Voor de afspraken komt u automatisch in een persoonlijke agenda van de bewoner terecht waarbij u tegelijk een eenvou-dig maandoverzicht krijgt waarop u onmiddellijk ziet op welke dagen van de geselecteerde maand de bewoner al afspraken heeft. Wanneer u vervolgens in het scherm van de parame-ters komt, krijgt u automatisch een grafisch overzicht van de vastgelegde waarden van deze pa-rameters over de voorbij maand. U kunt deze periode naar eigen wens wijzigen. Dergelijke verhelderende grafische overzichten krijgt u ook bij de automatische verwerking van alle items over “Risico-analyse” waardoor de grootste risico’s onmiddellijk in het oog springen. In het verzorgingsdossier kunt u ook de Katz-score rechtstreeks afdrukken, klaar om mee te sturen naar de mutualiteit, samen met de forfait-aanvraag. Via lijsten verzorgingsdossier krijgt u mooie overzichten van al deze registraties in alle mogelijke combinaties naar eigen wens. Verder kunt u in RBS Zorg+ aan het verzorgingsdossier alle documenten koppelen die betrek-king hebben op de respectievelijke bewoner. Zo kunt u een anamneseverslag, een bewoners-bespreking of andere digitale documenten die u zelf maakt of toegestuurd kreeg in het verzor-gingsdossier van de respectievelijke bewoner gemakkelijk terugvinden. 2.4 Medicatiefiches en zorgplannen drukken Met trots zeggen we dat deze documenten het pareltje zijn geworden van onze RBS Zorg+. De toe te dienen medicatie wordt vermeld op de 7-dagen medicatiefiche per toedieningsmo-ment. Hierbij wordt de medicatie gegroepeerd per soort zoals u die zelf wenst in te delen. Er is plaats voor aandachtspunten en voor het aanbrengen van eventuele wijzigingen. Deze fiche kan worden afgetekend bij het klaarzetten van de medicatie en bij de controle of bij het toe-dienen ervan. Hetzelfde geldt voor het 7-dagen zorgplan dat uitgedrukt wordt op basis van de geregistreerde zorgen. Bovenaan worden de algemene eigenschappen van de bewoner vermeld, de statische informatie. Daarna volgen de taken die afgetekend moeten worden en tot slot de taken die u niet moet aftekenen. Deze documenten worden afgedrukt volgens de voorschriften van de inspectie. In de linkerbovenboek is ruimte voorzien voor een pasfoto. U kunt op een heel gemakkelijke manier foto’s integreren in alle documenten. U kunt de observaties onmiddellijk in het verzorgingsdossier van een bewoner registreren maar u kunt evengoed meerdere observaties na elkaar kwijt in een speciaal daarvoor voorzien scherm, bijvoorbeeld op het einde van een reeks uitgevoerde taken. Naast de registratie hebt u ook nog de opvolging van de observaties. Ook hier kunt u de ob-servaties opvolgen in het dossier zelf of achtereenvolgend voor meerdere bewoners in een daarvoor voorzien scherm. Afspraken en parameters kunnen eveneens globaal geregistreerd en opgevolgd worden. Zo kunt u bijvoorbeeld heel gemakkelijk de bloeddruk van meerdere bewoners van uw afdeling noteren èn opvolgen. 2.7 Medicatievoorraad beheren en attesten Hiervoor verwijzen we naar de productfiche van de optionele module Medicatievoorraad. U kunt zelf lijsten samenstellen, vanuit alle informatie van de verzorgingsdossiers en kiezen welke gegevens al dan niet mee op deze lijsten komen. Alle informatie die u zelf in Zorg+ regi-streerde, kunt u eindeloos combineren voor verschillende doeleinden. Hierbij een paar praktijkvoorbeelden: Werk plannen en organiseren, voorbeeld: wie krijgt vandaag een bedbad? Wie is rolstoelgebruiker, voorbeeld bij het brandweerbezoek? Teamvergaderingen voorbereiden aan de hand van beleidslijsten. Bewonersfiche en/of ziekenhuisfiche bij een eventuele ziekenhuisopname. Controle van de input, voorbeeld lijst kine om te verifiëren. Historische informatie opvragen over het verzorgingsdossier of over de uit te voeren ta- ken, voorbeeld voor hoeveel bewoners werd een “tiltoestel” de afgelopen drie jaar ge-bruikt? Als informatieoverdracht voor het team, familie, paramedici, huisartsen … of als voorbe- reiding op het bezoek van de huisarts, van de kinesist … Afspraken bewoners, voorbeeld: wie gaat morgen op consultatie bij om het even welke zorgverlener of bij die specifieke zorgverlener? Overzicht parameters en parametergroepen, voorbeeld: wie van onze afdeling heeft een Wie krijgt insuline, antibiotica, lasix …? De definitie van de lijst wordt opgeslagen onder een bepaalde naam in een bepaalde groepsin-deling en kan daardoor herhaaldelijk gebruikt worden. Onze ruime klantengroep koos een groep lijsten uit RBS Basis+ die op de verpleegeenheid ook bruikbaar waren. Zo is er in de eerste plaats de actuele bewonerslijst naast nog verschil-lende verblijfslijsten, verjaardaglijst, lijst verwittigingpersonen … RBS Zorg+ is een flexibele toepassing die uw werkwijze ondersteunt en zo meehelpt de taken efficiënt te organiseren en de zorgverlening verder te optimaliseren in uw rusthuis. Dankzij de toegangscontrole bij het inloggen wordt informatie getoond op maat van elke Alle informatie die in de toepassing opgeslagen werd, vraagt u makkelijk op via vrij te com- RBS Basis+ Module Medicatievoorraad Cevi voorziet een volledige migratie van de Ouderenzorg-suite naar een nieuwe omgeving. Daarvoor is het noodzakelijk dat u beschikt over een MS SQL-server databank. Deze stapsgewijze migratie begint met de omschakeling naar de nieuwe Zorg+ geschreven in Delphi. De Informix database van de nieuwe RBS Zorg+ kan nog worden geïnstalleerd op eenzelf- de server als de huidige RBS Basis+. Wie een nieuwe server wil voorzien, kiest best voor een Windows 2003 server. Als u in de nieuwe RBS Zorg+ gebruik wilt maken van de nieuwe mogelijkheden inzake toegangsbeveiliging hebt u naast Informix ook SQL-server als database nodig. Werkt u maar met een klein aantal gelijktijdige gebruikers (max. 8) dan bieden we u een tijdelijke oplossing aan zodat u nu al gebruik kunt maken van de toegangsbeveiliging via MSDE als SQL server nu niet aanwezig is. Zowel SQL-server als MSDE draaien enkel op een Windows 2000 of Windows 2003- server. Beide kunnen niet geïnstalleerd worden op een Unix-server. Nadat ook RBS Basis+ is herschreven in Delphi zal voor beide toepassingen de database standaard SQL-server worden. Migreren van Informix naar SQL Server, het standaard da-tabaseplatform voor Cevi-toepassingen, dringt zich dan op. Wat de servercapaciteit betreft, moet er minimum 256 Mb RAM-geheugen beschikbaar Informix neemt op schijf minimaal 250 Mb plaats in. Voor de pc’s volgt hierbij de optimale configuratie (zie ook de standaardaanbieding in de Webwinkel van Cevi NV): Pentium 4 - 3,0 GHz - processor 800 MHz - 512 Mb RAM - 80 Gb harde schijf - 17” beeldscherm. RBS Zorg+ wordt geïnstalleerd onder Windows 2000, Windows XP of Windows Heeft dit product uw interesse gewekt? Wilt u meer gedetailleerde info? Neem dan vrijblij-vend contact op met Cevi NV. Uw vragen, opmerkingen, ideeën … worden behandeld door de productbeheerder die u nadien zal contacteren. U bereikt Cevi NV via het Cevi Contact Center: bel naar 09 264 07 01; mail naar contactcenter@cevi.be; schrijf of fax naar het Cevi Contact Center, Bisdomplein 3, 9000 GENT, fax maak gebruik van de webformulieren op het extranet (http://ce-site.cevi.be/contact/) of de externe site (http://www.cevi.be/contactcenter/).

Source: http://www.cevi.be/cevi/site_v2/producten/welz_oud/pdf/Zorgplus-p.pdf

Microsoft word - allergy shot p&p 06 jps.doc

Goucher College 1021 Dulaney Valley Road Baltimore, MD 21204 410-337-6050/ fax 410-337-6051 Allergy Injection Policy and Procedure Goucher College Health Center offers an allergy injection service for students receiving immunotherapy ordered by their private allergist. Registered nurses are available to administer injections, coordinate the clinic and consult with your al

Guidelinesfinal_final.pdf

ESTRO/EAU/EORTC RECOMMENDATIONS ON PERMANENT SEED IMPLANTATION FOR LOCALISED PROSTATE CANCER D. Ash*1, A. Flynn*1, J. Battermann+1 T. De Reijkeo2, P. Lavagnini#3, L. Blank~3 *Department of Clinical Oncology and Medical Physics, Cookridge Hospital, Leeds. +Department of Radiotherapy, Academisch Ziekenhuis, Utrecht. oDepartment of Urology, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam. ~Departme

Copyright © 2018 Predicting Disease Pdf