Microsoft word - 03-04 ti-tox total esbio simpl nl

NAAM VAN PRODUCT : TI-TOX TOTAL met Esbiothrine
■ ■ ■ ■ 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap / onderneming
: Spuitbussen – Netto inhoud : 250 – 400 ml. : I.322 - Toelatingsnr. 4601B Belgisch Ministerie van Volksgezondheid : Huiselijk. Professioneel. Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen. Verantwoordelijke producent en verdeler :
GROUP RIEM B.V.B.A
Adres : Chaussée de Charleroi 226 – B-5140 LIGNY (SOMBREFFE)
Telefoon : int (32) (0)71 81 34 34
Fax : int (32) (0)71 81 80 84
info@riem.be
Antigift Centrum :
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 2. Identificatie van de gevaren
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 2.1 Indeling van het mengsel
67/548/CE en 99/45/CE Richtlijn:
Gevarenkenmerken
R-zinnen
Zeer licht ontvlambaar, Irriterend, Gevaarlijk voor het milieu. 2.2 Etiketteringselementen
67/548/CE en 99/45/CE Richtlijn:
gevaarsymbolen
:
R-zinnen
R50/53 / Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R66 / Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. R67 / Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. S-zinnen
: S02 / Buiten bereik van kinderen bewaren. S09 / Op een goed geventileerde plaats bewaren. S16 / Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken. S29 / Afval niet in de gootsteen werpen. S51 / Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. S56 / Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Eetwaren, keukengerei, aquaria afdekken, aquariumpomp stilleggen. Eetwaren en hun grondstoffen niet met de behandelde oppervlakten in aanraking brengen tenzij deze grondig gewassen werden. Bevat Permethrin en een mix van parfum. Kan een allergische reactie veroorzaken. Insectenbestrijding in woningen tot locale aanwendingen beperken. Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan GROUP RIEM B.V.B.A. Chaussée de Charleroi 226 B-5140 LIGNY (SOMBREFFE) Telefoon : (32) (0)71 81 34 34
NAAM VAN PRODUCT : TI-TOX TOTAL met Esbiothrine
50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. 2.3 Andere gevaren
Symptomen bij gebruik
: Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig gevaar voor de : Veroorzaakt een rechtstreeks contact met de ogen gewoonlijk irritatie. Roodheid. : Inslikken onwaarschijnlijk. Mag niet in aanraking te komen met voedsel en niet te 3. Samenstelling / Informatie over de bestanddelen
Dit product wordt als gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen. Naam Component
CAS Nr / EINECS Nr / EG Index
Symbolen
R-Zinnen
N.T. = NIET VAN TOEPASSING - N.O. = NIET ONDERZOCHT

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 4. Eerstehulpmaatregelen
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ GROUP RIEM B.V.B.A. Chaussée de Charleroi 226 B-5140 LIGNY (SOMBREFFE) Telefoon : (32) (0)71 81 34 34
NAAM VAN PRODUCT : TI-TOX TOTAL met Esbiothrine
: In frisse lucht laten ademen. Medische hulp inroepen indien ademhalings- : Huid grondig wassen met zachte zeep en water. : Onmiddellijk spoelen met veel water. Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt. : De mond spoelen. Een arts raadplegen (indien mogelijk de persoon dit etiket ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 5. Brandbestrijdingsmaatregelen
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ : Droog chemisch product. Koolstofdioxyde. Schuim. Water. : Blootgestelde vaten afkoelen door waterverstuiving of met een waternevel. : Dampen mengen zich goed met lucht, explosieve mengsels vormend. Brand- en explosiebeveiliging : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt. 6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Niet roken. Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming. Milieu-voorzorgsmaatregelen : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien dit product een riolering of open water binnendringt. : De ontstekingsbronnen uitschakelen. Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend product. Restanten aanlengen en wegspoelen. Afvalmengsels die propaan/butaan bevatten mogen nooit in een afvoer of riolering worden geloosd waar dampen zich kunnen ophopen die kunnen ontvlammen. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 7. Hantering en opslag
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Voorzorgen tijdens handeling : Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken. en opslag Opslag : Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden. Plaatselijke luchtafvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien om stof- en/of dampconcentraties tot een minimum te beperken. : Rechtstreeks zonlicht. Warmtebronnen. Vonken. Open vuur. : Onmiddellijk verwijderen van de ogen, huid en kleding. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten. 8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming
□ Ademhalingsbescherming : Geen speciale ademhalingsbescherming is aanbevolen in normale gebruiksomstandigheden, voorzien van een aangepaste ventilatie. : In geval van herhaald of langdurig contact, handschoenen dragen. : Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/ huidbescherming : Hoewel geen specifieke gegevens over oogirritatie beschikbaar zijn, moet u, om dit product te hanteren, een oogbescherming dragen aangepast aan de gebruiksomstandigheden. : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik. : Plaatselijke luchtafvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien om stof- en/ GROUP RIEM B.V.B.A. Chaussée de Charleroi 226 B-5140 LIGNY (SOMBREFFE) Telefoon : (32) (0)71 81 34 34
NAAM VAN PRODUCT : TI-TOX TOTAL met Esbiothrine
of dampconcentraties tot een minimum te beperken. Maatregelen bij blootstelling Betreffende ingrediënten : Zie Rubriek : Informatie over ingrediënten. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 9. Fysische en chemische eigenschappen
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ : Zie Rubriek Informatie over ingrediënten. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 10. Stabiliteit en reactiviteit
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ : Afhankelijk van de condities van het procédé, kunnen gevaarlijke : Kan een ontvlambaar/ontplofbaar damp-lucht mengsel vormen. : Warmte. Rechtstreeks zonlicht. Open vuur. Vonken. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 11. Toxicologische informatie
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ : Zie rubriek 15 “Wettelijke verplichte informatie”. : Zie rubriek 2 “ Informatie over ingrediënten”. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 12. Milieu-informatie
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ : Zie rubriek 15 “Wettelijke verplichte informatie”. : Zie rubriek 2 “ Informatie over ingrediënten ”. ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 13. Instructies voor verwijdering
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ : Houder onder druk – Ook na gebruik, niet doorboren of verbranden. EENMAAL VOLLEDIG LEEG, zijn de containers recycleerbaar zoals elke andere verpakking. Indien niet leeg verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften. 14. Informatie met betrekking tot het vervoer
Land vervoer □ ADR/RID : Klasse 2-5F - UN 1950 Zee vervoer □ IMO-IMDG code : AEROSOLS UN 1950 Luchtvaart vervoer □ ICAO/IATA : AEROSOLS UN 1950 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 15. Wettelijk verplichte informatie
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ GROUP RIEM B.V.B.A. Chaussée de Charleroi 226 B-5140 LIGNY (SOMBREFFE) Telefoon : (32) (0)71 81 34 34
NAAM VAN PRODUCT : TI-TOX TOTAL met Esbiothrine
15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en - wetgeving voor het mengsel
Toelatingsnr. 4601B Belgisch Ministerie van Volksgezondheid
15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling
Toelatingsnr. 4601B Belgisch Ministerie van Volksgezondheid
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 16. Overige informatie
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Aanbevolen toepassingen & beperkingen : Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen. R20/22 / Schadelijk bij inademing en opname door de mond. R43 / Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. R50/53 / Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R51/53 / Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R52/53 / Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. R53 / Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten R65 / Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. R66 / Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid R67 / Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. H225 / Licht ontvlambare vloeistof en damp. H304 / Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen H317 / Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H336 / Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. H410 / Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige H411 / Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige H413 / Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende EUH066 / Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid De inhoud en het formaat van dit MSDS zijn in overeenstemming met Reglement 1907/2006/EEC en zijn amendementen van de EEG Commissie. AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken GROUP RIEM B.V.B.A. Chaussée de Charleroi 226 B-5140 LIGNY (SOMBREFFE) Telefoon : (32) (0)71 81 34 34
NAAM VAN PRODUCT : TI-TOX TOTAL met Esbiothrine
en afdanken van het product Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit product. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is. Einde van document
GROUP RIEM B.V.B.A. Chaussée de Charleroi 226 B-5140 LIGNY (SOMBREFFE) Telefoon : (32) (0)71 81 34 34

Source: http://www.verpa.be/content/files/artikelen/MSDSNL/7386_MSDS_NL.pdf

M. mejorado - resume.pdf

MARIO MEJORADO, JR., MPA, CMR mario.mejorado@comcast.net • www.mariomejorado.com • 845.855.1999 h • 914.475.8265 c PHARMACEUTICAL SPECIALTY SALES EXECUTIVE Strategic Leadership & Planning / Key Customer Relationships / Formulary Acceptance High-performing pharmaceutical sales professional with 11 years of progressive success and stellar contributions in sales , market share

vdcs.net

Trupial-Auto City Classic Invitational 2012 Trupial-Auto City Classic 2012 July 7th & 8th 2012 Event # 1 GIRLS 7-8 60m Dash Event # 5 GIRLS 7-8 Baseball Throw Event # 2 BOYS 7-8 60m Dash Event # 6 BOYS 7-8 Baseball Throw Event # 3 GIRLS 7-8 Long Jump Event # 7 GIRLS 7-8 Turbo Jet Event # 4 BOYS 7-8 Long Jump Event # 8 BOYS 7-8 Turbo Jet Easy Me

Copyright © 2018 Predicting Disease Pdf