U:\wpwin\prive\2007-processen\070126-stientje-achterhouden\070130-nieuwe-tuchtklacht-bij-orde.wpd

Bijkomende tuchtklacht Order der Geneesheren, afdeling W-Vl. versus VANNESTE Luc & LANGEDOCK Veerle Aanvulling aan voorgaande tuchtklacht
Heden, ten jare 2006, de 30ste januari 2007 Ten verzoeke van:• De Heer Jean-Marc VAN BELLE, papa van Floris (/03/10/1992), Marieke (/27/07/1995), en Stientje (/28/07/2001), wonende te 8510 BELLEGEM, Straatje 21, ondern.nr. 0525.505.418 • Mevrouw LANGEDOCK Veerle Anna Andrea, logopediste, geboren te Kortrijk op 20 juni 1966, sinds haar woonstverlating op 11/11/2004 (waarvan PV door gerechtsdeurwaarder Luc
BECKERS) bij haar moeder inwonende te 8560 Wevelgem-Moorsele, C. Gezellestraat 42, en
• Huisarts/dokter VANNESTE Luc, erkend onder RIZIV nr. 1-33304-71-004, kabinet houdende te Karrestraat 52, 8560 MOORSELE, tel. 056/41.87.66, GSM 0496/32.64.16 Er wordt primo in extenso verwezen naar het vorige tuchtdossier dat reeds op de zitting van
woensdag 22/11/2006 voorkwam.
Ik dacht dat met de vorige klacht de kern van het probleem opgelost was, maar tot mijn grote
verbazing, belt mijn echtgenote mij vrijdag 26/01/2007 via de GSM op voor ik de kinderen moet
afhalen (elke 2de en 4de vrijdag haal ik ze aan school af). Tot mijn verrassing deelt zij mij mede
dat nu het jongste Stientje ziek is, en komt ze met een verhaal dat ik zou weigeren antibiotica te
geven en niet bekwaam ben voor Stientje te zorgen (waar ze zoiets vandaan haalt weet ik niet, ik
heb een bepaald scepticisme tegenover antibiotica in lichte virale gevallen, maar twijfel
geenszins aan het nut bij ernstige bacteriële infecties en ben daar zelfs vrij goed wetenschappelijk
op de hoogte). Ik vraag haar wanneer de dokter dan wel geweest is om dit vast te stellen, en ze
zegt de woensdag ervoor.
Ik contacteer school, en die vermeldt dat ze al de hele week afwezig
zou zijn. Gisterenmorgen blijkt dat bij nazicht dan dinsdag te zijn, maar nog steeds heb ik geen
enkel verrechtvaardigingsdocument ontvangen. Zou bronchitis zijn, maar u moet de slotnota eens
lezen van mij over flexotide.
Omdat ik de vorige klacht indiende om een herhaling van 'de subjectieve manipulatie van dokterLuc Vanneste door mijn zelfmedicerende echtgenote' te vermijden, had ik hem ook daaromtrentpersoonlijk gesproken (de kinderen mochten er tegen mijn zin niet bij, hoewel het over minimaalgoed tot hoogbegaafde kinderen handelt, ik kom uit een Brugs gezin waarin het merendeel zo'nIQ heeft, maar net als mijn zoon Floris, niet altijd in aanleg een even hoog EQ). Intussen deed ik welal beroep op het bureau Dilopsy te Gent, een groep klinisch psychologen waarvan ik dereferenties vond in zowel een medisch tijdschrift als in Eos, dus ik ga wel te rade bij professionelemedici met een opleiding om 'u' tegen te zeggen.
Omdat ik in mijn klacht een probleem had dat toen door Luc Vanneste blijkbaar geopperd werddat ik als vader een bedreiging vormde voor mijn dochter Marieke maar niet voor de andere tweekinderen, en ik dat zeer frappant vond, omdat bij het kortgeding geopperd werd dat ik eenbedreiging vormde voor mijn zoon Floris, maar niet voor de andere twee, diende de klacht zelf(die nu ook in kortgeding en ten gronde loopt) om onmiddellijk halt te roepen aan deze onnodigegevoelsspelletjes met mijn kinderen. In het door mij gevraagde en bekomen gesprek dat ik in hetkabinet van Dokter Luc Vanneste met hem had, noteerde hij mijn beide telefoonnummers engegevens, om mij in de toekomst te bellen. Ik wees hem, als boekhouder/fiscalist van vrijeberoepers (meerdere dokters), hier op de deontologische informatieplicht. Ik weet dat uwdeontologische code voorziet dat, indien een geneesheer het noodzakelijk acht dat er eenbedreiging is naar de kinderen toe, hij een objectieve derde arts aan te stellen en een brief telaten opmaken voor de jeugdrechter, iets wat eigenlijk ook vrij gedocumenteerd staat in deadviezen van uw Orde. Zoniet kunnen wij een burgerrechterlijke procedure instellen en dejaarlijkse aansprakelijkheidsverzekering zelfs inroepen om tussen te komen (zie diverse arresten).
Bijkomende tuchtklacht Order der Geneesheren, afdeling W-Vl. versus VANNESTE Luc & LANGEDOCK Veerle Het gebeurde van vrijdag is dan ook eigenlijk wel hemeltergend: Mijn echtgenote vertelt me, metopnieuw expliciete verwijzing naar de dokter, dat ik ditmaal niet verantwoord zou kunnenomgaan met mijn jongste dochtertje, maar wel met mijn twee anderen. Dus elk van mijn kinderenpasseert continu de revue als enkeling tegenover mijn blijkbaar criminele of onverantwoordeopvoedingsgedrag (staat wel in strijd met bijv. mijn OCMW-mandaat; met het lesgeven aan 152leerlingen derde graad VTI Elektriciteit en Bedrijfsbeheer; met mijn secretarisfunctie in de VJV, detweede grootste journalistenvereniging van België; en met mijn functie als commissaris in tallozeVZW's voor de goedkeuring van hun jaarrekening alsook de wettelijke inordestellingen daarvan).
Tot slot heb ik ook de procedure tot benoeming als handelsrechter helemaal doorlopen, waarna iktoegaf dat het een test was en ik zei ontgoocheld te zijn in de technische kennis van mijn collega'somtrent. de exacte bevoegdheidsafbakening van een handelsrechter (versus vrederechter:jeugdrechter; politierechter; arbeidsrechter) in het eindgesprek met de voorzitter van deRechtbank van Brugge. Sommigen verwarren dit soort zaken met een soort waanzin die van mijbezit zou nemen, maar dan is het nog meer bizar te noemen dat ik samenwerk op het vlak vanfraude-opsporing met bijv. de BBI op het hoogste niveau (inclusief een van de grote bazen KarelAntheunissen); de volledige fiscale directie in Brugge; en Bruno Depauw van de RSZ alsook hetmoraliteitsonderzoek bij het parket (voorwaarde om bepaalde functies te mogen uitoefenen) conbrio doorliep. Wellicht heeft dat meer te maken met mijn bijwijlen scherpe pen als fiscaalcijferjournalist, vermoed ik. Talloze klanten van mij zijn trouwens talloze malen productiever dan ik.
Deze nieuwe evolutie, een dochtertje dat ziek is als zovelen momenteel, achterhouden omdat deintellectueel begaafde vader er minder goed voor zou kunnen zorgen dan de (eveneensintellectuele) moeder, is voor mij toch langzaam aan onbegrijpbaar. Ofwel ben ik totaal NIETbekwaam om voor kinderen te zorgen, ofwel ben ik WEL bekwaam, maar zo'n eenzijdig verhaaltjelangs een zijde met een variabel kind als lijdend voorwerp, hoort toch niet thuis in ontwikkeldemiddens met professionele medici, die dokters behoren te zijn. Ik heb ook geen medisch attestnoch iets anders ontvangen, en besloot dan ook het initiële advies van de vrederechter op tevolgen, die vermeldt dat het best is dat de drie kinderen opvoedkundig samen blijven en dat nietde gemakkelijke verwen-route wordt gevolgd van de kinderen apart te verwennen. Dan zegt dearts gewoon dat de moeder maar moet voorstellen om een weekend te wisselen (natuurlijk is hetgemakkelijker voor mij om met gezonde kinderen te spelen, dan een hele nacht op te blijven,maar ik heb dit al dikwijls gedaan met elk van mijn kinderen; onze oudste zoon hoogbegaafdezoon - heb het IQ laten meten en gepubliceerd op http://florisvanbelle.be/iq.pdf, het mijne saatop http://logocom.be/iq - sliep 's nachts twee uren, en ik heb er duizenden kilometer autostrademee afgelegd zodat mijn echtgenote toch een beetje zou kunnen slapen).
Los daarvan stoort het mij ook dat ik gelijktijdig met mijn vorige klacht die dus al op woensdag
22/11/2006 voorkwam, officieel een afschrift aan Dr. Luc Vanneste van het medisch dossier heb
gevraagd om correct te kunnen omspringen met mijn kinderen, en expliciet meldde dat ik op de
hoogte diende te worden gesteld van ernstige ziektes (mijn echtgenote spreekt van een
bronchitis, dus vermoed ik dat dit expliciet op een doktersbriefje zal vermeld staan, hoewel er een
dezer datum ook een ernstig virus in volle incubatie zou zijn).
Bijkomende tuchtklacht Order der Geneesheren, afdeling W-Vl. versus VANNESTE Luc & LANGEDOCK Veerle Mag ik vragen dat de orde der Geneesheren ditmaal expliciet aan dokter Luc Vanneste adviseert: Î Een kopie van het volledig medisch dossier stante pede te bezorgen aan mij (elektronische inzage op afstand met wachtwoord en afdrukmogelijkheden via ASP is ook goed, zie hetnieuwe standpunt op de nationale site van u). Want straks wordt mij namelijk iets kwalijkgenomen dat ik niet doe, terwijl ik over geen enkele informatie beschik over wat ik zou moetendoen (heb wel een zeer uitgebreide persoonlijke anamnesekennis want tijdens ons 15-jarigehuwelijk kwam ik altijd luisteren wat de dokter zei en durfde ik wel de vraag stellen "is het eenvirus, een bacteriële infectie, of beide?" of "mogen we wachten met de antibiotica toe tedienen tot de koorts verder stijgt?", maar ik liet mijn echtgenote op één keer na altijd deeindbeslissing nemen - die ene keer verliep trouwens perfect terwijl ik met de daver op mijn lijfzat, omdat ik voor een keer de verantwoordelijkheid op mij wou nemen en geen haar weekvan Floris, dat was trouwens na hele reeksen wisselende antibiotica omdat zelfs allergieënoptraden tegen de soorten antibiotica; Dr. Luc Walgraeve kan getuigen; daarna schakeldemijn echtgenote over naar dr. Ann Vanneste, om dan nu via een omweg te komen bij dr. LucVanneste, die bij mijn weten pas sinds 2005 de huisdokter werd van mijn kinderen en zondermijn medeweten).
Ï Dat de dokter Luc Vanneste in zijn advies mijn echtgenote Veerle Langedock eens wijst op het belang van een mannelijke vader in de opvoeding, en deze met evenwaardigheid dient tebenaderen (stel u voor dat het een dokter was wiens kinderen men zou afnemen op dezewijze). Bovendien is het 'genie'-probleem van Floris een mannelijke hersenafwijking vanuit mijnascendentenzijde, waardoor ik het risico op asperger- en het autistiforme spectrum wellichtbeter kan inschatten. Hoewel ik vanuit de onvolledige diagnose van Ingrid Claeys op lageleeftijd van Floris, zelf eerst geloofde ook aan ADHD te leiden, ben ik opzettelijk de kerntestgaan afleggen in Sint-Amandus bij Dr. Bosma en Dr. Luc Callens, en scoorde ik slechts 12 op 22.
Bij nader inzicht, lijkt een V/P-maskering daarachter te liggen met een zeer snelleverwerkingssnelheid en overgevoelige zintuigen. Ook in Nederland sluit men daar nu bij aan,dat in ons geval wij niet aan een aandachtstekort, maar aan een aandachtsoverschot lijden. 1 Ð Dat de Raad bij onwil door Luc Vanneste en/of mijn echtgenote, een advies zou uitbrengen om een objectieve geneesheer en eventueel ook een psycholoog aan te stellen in het belangvan en voor het welzijn van mijn drie vrij intelligente en emotioneel weerbare kinderen. Dezekan zich ook eveneens uitspreken over eventuele vragen en bedenkingen waarvan ik niet opde hoogte zou zijn (ik heb de juridische bewijzen van sterkbegaafd en een vooral zeer hoogemotioneel quotiënt en positief sociaal groepsgedrag; maar men zet het actief zijn van mijnzijde graag om in een 'abnormaliteit' en mijn bedenkingen tegenover rilatine - die ik insamenwerking met een Novartis-medewerker zelf heb genomen en de korte-termijn invloeddaarvan op de zintuigen exact heb geregistreerd in samenwerking met een Nederlandsstudiebureau over ADHD bij hoogbegaafden). Mocht er iemand een probleem hebben metmij, ben ik ook altijd bereid mij aan gelijk welk onderzoek te onderwerpen (heb zelf nogpsychische tests geprogrammeerd voor head-hunting bureaus in het Antwerpse). Het is in datopzicht misschien ludiek, daar ikzelf al een verzoekschrift voor de jeugdrechter hiertoe hadingediend, maar de advocaat van mijn echtgenote enkel opwierp dat deze. onbevoegdwas in deze materie (daarvoor had hij ook al de vrederechter laten onbevoegd verklaren, enin beroep worden ook alleen maar procedurefouten aangehaald en ten gronde wordt enkelnog gevraagd om getuigen op te roepen, zonder dat een lijst van getuigen wordt neergelegd;er is niets mis met het gerecht, maar toch wel met de integriteit van sommige advocaten).
Om het begrijpbaar te houden: Bij de vraag of (Floris en) ik afgeleid wordt tijdens een les door een vlieg, of iets wat buiten het venster gebeurt, antwoord ik eveneens 'ja'. Het verschil is echter dat Floris en ik al lang gehoord hebben wat de juf of meester gezegdheeft, en dat we verveeld raken als het herhaald wordt. Bij echte ADHD'ers kunnen zij hun aandacht er niet bij houden, en hebben ze NIETopgelet. De punten van Floris, sinds dat hij hoofdzakelijk bij de moeder woont en geen man meer om zich heen heeft, bewijzen datpragmatisch: Hij haalt nog 60% ondanks zijn verlaging van Latijn naar Wetenschappelijk B. Voor Nederlands en Frans is hij flagrantgebuisd (vakken waar de moeder ook zwak in scoorde). Waar het klasgemiddelde of de mediaan zeer laag is (een leerkracht die in zeer hoogtempo doceert), daar scoort hij. hoog. Ik herken dit natuurlijk vanuit mijn eigen ervaring, en ben mijn echtgenote trouwens zeer dankbaardat ik ze leerde kennen in het HTI te Brugge (een zeer goede maar zeer moeilijke school toen) en zij me leerde me aan te passen aan de'wijze waarop leerkrachten willen dat ik antwoordde'. Waarom herhaalt mijn echtgenote die wijze kennis nu niet met Floris? Kan de doktereens de uitspraak van mijn kinderen nagaan "dat ze zo bang zijn om hun moeke te kwetsen?" en hun uitspraak dat ze zowel hun papa alsmoeke 'goed' vinden en liefhebben? Nee, er moet blijkbaar van financieel egoïsme sprake zijn terwijl ik nog nooit geweten heb dat bij eenechtscheiding beide partijen financieel rijker worden.
Bijkomende tuchtklacht Order der Geneesheren, afdeling W-Vl. versus VANNESTE Luc & LANGEDOCK Veerle Ik weet dat het opnieuw niet de bedoeling is dat ik hierover wordt ingelicht, maar ik vermoed datde Raad voldoende intelligentie en emotie bevat, om te weten dat ondergetekende bij hetcontinu negeren van dergelijke klachten, hierover wel als secretaris van de journalistenverenigingeen publicatie zal maken teneinde minder weerbare slachtoffers als mijn kinderen en mezelf hetdaaruitvolgende leed te ontnemen. Ik weet dat dit een gevoelige plaats is bij de Orde, en vraagenkel een objectieve benadering van de feiten. Maar ik ben in mijn korte leven nog nooit passieflangs de kant blijven staan en zal dat vermoedelijk ook pas doen na mijn overlijden.
Ook voeg ik het laatste blaadje van mijn echtgenote bij, waarin ze nogal weer aan zelfmedicatiedoet, en het blijkbaar beter weet dan de artsen. Ik dacht dat medicatie ook volgens het'conservativity principle' diende te worden verstrekt: Indien nodig. Want hoe kan een arts de juistediagnose stellen als op voorhand reeds motilium of koortsverlagende middelen werden verstrekt?Vraagt men daarom niet dat een patiënt nuchter zou zijn als er een bloedstaal wordt afgenomenvoor een labo-analyse? Het is al gebeurd dat Floris mij na een dag rilatinegebruik (volgens zijngewicht overmatig (vlgs. farmacokinetiek), eerst 's avonds vroeg om motillium en vervolgens omeen slaappilletje. Daar had ik inderdaad een probleem mee, en heb hem dan een buikmassagegegeven en hem verhaaltjes verteld en ben nog een heel stuk van de nacht bij hem gebleven.
En is in Griekenland geen jaarlijks medisch onderzoek verplicht met telling van bloedplaatjes eneen foto van de grootte van de hartkamers, bij bepaalde doses van methylfenidaat (rilatine,concerta, klasse 4 geneesmiddelen die op de lijst van verdovende producten staan; vervangerStrattera is sinds november nu ook in België, een klasse 4 en die dus enkel. giftig is, voor zover ik dechemische samenstelling met de koolstofatomen tenminste kon volgen; 3 ipv 1). De bijwerkingenbij Floris van hartritmestoornissen, zwartgallige gedachten, slaapproblemen en continuemaagproblemen staan toch gewoon op de bijsluiters vermeld en daar staat ook bij dat dan dedosis moet worden nagezien alsook eventueel tijdelijk stopgezet? Ik heb de rilatine trouwens altijdgegeven (weet dat zaken die op het zenuwstelsel werken niet lichtzinnig te starten en te stoppenzijn), tot ik in het bijzijn van mijn echtgenote aan Professor Danckaerts (de professor die aan debron ligt van de enorme hype rond methylfenidaat en West-Vlaanderen tot nr. 1 in Europamaakte; wellicht gewoon omdat ons basisonderwijs hier zo'n enorm hoge eisen stelt, en rilatineecht een wondermiddel is op dat vlak) de bevestiging vroeg van de bijsluiter dat er tijdens devakantie altijd moet geherevalueerd worden. Ik ben trouwens geen tegenstander van rilatine inhet algemeen, ik ben voorstander bij specifiek en correct gebruik (liever dan Strattera, als u het mijvraagt, dat ongecontroleerde zelfmedicatie zal toestaan; de prijs van rilatinepilletjes in de schoolDon Bosco, ligt bijvoorbeeld al op 1 EUR tot 2 EUR per pilletje in de blok).
Hopende op een open dialoog op de eerstkomende tuchtzitting van de Raad in Brugge, groet iku met de meeste hoogachting, VAN BELLE Jean Marcpapa van drie prachtige kinderen die ook hun dynamische, liefhebbende en hoffelijke papa zeergraag zien Blaadje uit vakantie, hoe Veerle mij dominant zegt wat de kindjes telkenmale preventief zoudenmoeten krijgen (ze waren een hele week bij mij; bij mij zijn ze nog nooit echt ziek geweest; en ikheb ze nog nooit ziek afgeleverd). Ik vroeg een doktersadvies voor de flexotide, en dat was erniet. Ik citeer even medische tekst over flexotide en een datumnotering, die de dokters, inclusiefLuc Vanneste tot nadenken zal stemmen "Ook begint Delmotte zich te moeien in reeds verworven rechten. Stel nu dat je kind chronische astma heeft. Dan heeft het recht op terugbetaling van het geneesmiddel Pulmicort om te gebruiken in zijn aërosol, tot zijn 5 jaar. Toch is dit een te duur medicament, dus vraagt de minister aan de dokters om Flexotide voor te schrijven, een ''puffertje'' met eenzelfde soort medicatie in. Waardoor artsen reeds aan kinderen van twee jaar flexotide voorschrijven, iets wat heel moeilijk juist te gebruiken is door een tweejarige. Met alle gevolgen van dien : kinderen krijgen de werkzame stoffen niet meer binnen, een longontsteking is snel in de maak en binnen de week wordt je kind opgenomen in het ziekenhuis." & Joepie, zegt u: de papa gaf geen flexotide! Wel: kijk en tel goed: 23/12/2006 dit blaadje dat verwijst naar het
Kerstrapport. Weekend + 1ste week 01/2007 bij mij zonder ziekte (zonder het te geven). Op wo 10/01/07
schaats ik nog met Stientje; op 13-14-15/07 bij mij kerngezond. Bronchitis (?) op di 23/01 ziek bij. moeke?

Moet ik verwijzen naar mijn welgezindheid en de zeer toffe sfeer bij de papa dat ze misschien door dat optimisme enhet vele bewegen weinig zie zijn? Ik zou graag eens hebben dat elk lid van de raad hier vannacht eens over nadenkt.

Source: http://www.vb.be/eenouderopvoeding/tuchtklacht-orde-der-geneesheren/070130-nieuwe-tuchtklacht-bij-orde.pdf

01.ai

“La Organización Mundial de la Salud ha declarado la emergencia pública internacional para gripe porcina dadoslos riesgos de una pandemia.”Cabe destacar que en el país no hay casos confirmados. La gripe porcina o influenza porcina es una enfermedad infecciosa causada por un virus perteneciente a la familiaOrthomyxoviridae y que afecta fundamentalmente a poblaciones porcinas. Estas cepas v

if-weinheim.de

O R I G I N A L B E I T R Ä G E systhema 3/2003 · 17. Jahrgang · Seite 215-230 Gewaltfreier Widerstand im Umgang mit gewalttätigen Kindern mit Zwangsstörungen Haim Omer Zusammenfassung Im Gegensatz zu der herrschenden Meinung, wonach Kinder mit Zwangsstörungen nichtgewalttätig sind, stellte sich heraus, dass 20 % der von Eltern als gewalttätig bezeichnetenKinder unter sol

Copyright © 2018 Predicting Disease Pdf