Till-skott.se

Kosttillskottet MSM - organiskt svaveloch metyl - tas bäst upp i kroppen omdet intas i pulverform. Av artikeln kom-mer det att framgå att det har en radpositivia effekter på många av kroppensfunktioner. MSM - organiskt svavel och metyl - viktigt näringsämne för hela kroppen Det finns ett ämne som gör håret starkare och mer levande, naglarna hud, hår och naglar. Hälften av kroppenssvavel återfinns i muskler, hud och skelett.
starkare och huden mjukare. Samtidigt dämpar det allergiska reaktio- Man har konstaterat att MSM är ett av de ner orsakade av föda, pälsdjur, damm och pollen. Ett ämne som kan ver- minst giftiga ämnen som finns i naturen.
ka antiinflammatoriskt och smärtlindrande vid ryggvärk, artros, reu- Vanligt bordssalt är fem gånger giftigare matism, ledvärk och andra sjukdomstillstånd - samtidigt som den hjäl- och man kan faktiskt säga att MSM är lika per mot förstoppning och andra magbesvär. Ämnet som kan åstad- ogiftigt som vatten. Det har använts flitigt komma allt detta består av organiskt svavel. i USA i över tjugo års tid. Organiskt sva-vel är ett kroppseget ämne och återfinns i Redan romarna badade i heta sva- gänglig för oss. Det är en molekyl som, för- mänsklig blodplasma i koncentrationer utom svavel, även ger tillskott av kolvätet metyl, även det en viktig komponent för värmen läka skadorna från slaget. Idag badar man i svavelhaltiga källor över hela reserverna av alla djur. Denna lilla reserv Europa för att få hjälp med allt från hud- Förekommer naturligt
töms snabbt om man lever på en diet base- problem till reumatiska besvär. Svavel har rad på ett lågt proteinintag. Användandet länge använts på olika hudbesvär såsom av olika läkemedel som metaboliserar sva- eksem, psoriasis och acne. Svavel används stiger upp i atmosfären där de med solens vel, tömmer snabbt reserven. Man vet att i hårvårdsprodukter som motverkar mjäll.
hjälp omvandlas till bland annat MSM.
ju äldre vi blir, desto mindre svavelreserver I Frankrike skrivs svavelpreparat fortfa- Regnet transporterar sedan ned ämnet till har vi i kroppen och speciellt äldre män- rande ut av läkare mot astma. Trots detta marken där det ansamlas i växter. Det före- niskor mår bra av ett tillskott av MSM. får svavel anses vara ett förbisett ämne kommer naturligt i bland annat kött, grön- Många läkare hävdar trots detta att det saker, fisk, fågel, ägg, te, kaffe och mejeri- Vi får i oss allt mindre svavel i kosten.
människan. Man påpekar helt korrekt att Lantbrukare får inte extra betalt för att de att det snabbt förstörs vid upphettning det protein vi får i oss via födan innehåller gödslar med svavel när de vet att det räck- eller torkning. Komjölk innehåller ca 6 mg svavel. Animaliskt protein i något högre er med kalium, kväve och fosfor för att grö- MSM per liter, men eftersom vi pastörise- grad än växtproteiner. Problemet är det att dan ska växa och generera en inkomst. Stor rar alla mejeriprodukter - så förstörs för- våra kroppar ibland inte klarar av att ta upp brist på svavel kan leda till sjukdomssym- all näring. Anledningen till detta står att tom. Det finns ett enkelt kosttillskott som svavel i pulverform som man hittar i häl- finna i att många människor har en buk- visat sig bidra till att ge kroppen organiskt sokostbutikerna är dock inte värmekäns- spottkörtel som av olika anledningar inte svavel. Kosttillskottet heter MSM och är korrekt utsöndrar de spjälkande enzymer en förkortning för MetylSulfonylMetan. Svavel är en viktig beståndsdel i protei- som ska bryta ner protein till olika ami- nerna kollagen och keratin som bygger upp nosyror. Dessa aminosyror använder krop- niskt svavel i en form som är biologiskt till- brosk, senor, bindväv, muskler, skelett, pen i sin tur till olika processer och till att som bland annat förmedlar långvarig och om mellan två och fyra gram per dag. Vis- ver för att fungera. Centralt är att kroppen molande värk. Resultatet blir hos de flesta sa kan behöva ta mer för att få bibehållen måste kunna ta upp det organiska svavlet.
effekt. Man får prova sig fram samtidigt Brist på saltsyra i magsäcken kan bidra till som det gäller att hitta den minsta dosen att upptaget försämras. MSM i pulverform Bidrar till utrensning av gifter
har visat sig underlätta upptaget. Man rör Våra kroppar är beroende av svavel för att Hur lång tid det tar att få effekt av MSM ut pulvret i ett glas vatten eller juice och avgiftningssystemet ska fungera tillfreds- är väldigt individuellt. Vissa märker effekt dricker. Ämnet blir då optimalt tillgäng- ställande. Levern använder svavel och brist på ett par dagar medan andra kan behöva ligt för kroppen - det är bara för tarmen på ämnet leder till att vi kan drabbas av sex månader innan man helt plötsligt över överkänslighet mot olika ämnen i form av astma eller olika former av allergi. Män- används effektivare av kroppen om man tar Hur fungerar MSM?
niskor som har mycket gifter lagrade i sina det tillsammans med C-vitamin. Ta ett till- tilllsammans med MSM för bästa effekt.
trängliga. Det resulterar i att cellerna tar tillfällig förvärring av existerande symtom, Människor med känslig mage kan tolerera upp näring och syre bättre. Det innebär tillfällig värk och trötthet i kroppen eller också att cellen mer fullständigt kan läm- att gamla skador som man trott varit läk- med mat. Vissa kan temporärt bli lite oro- na ifrån sig de slaggprodukter som uppstår ta kan temporärt ge sig tillkänna igen. Man liga i magen, men detta försvinner hos de vid själva cellförbränningen. MSM verkar ska inte se dessa saker som tecken på att flesta inom någon veckas tid. Man bör ta antiinflammatoriskt, ökar blodcirkulatio- man inte "tål" ämnet, utan ett tecken på MSM på morgonen - då personer som tar nen och höjer mjölksyratröskeln. Detta att kroppen startat en läkningsprocess som det för sent på dagen upptäcker att det kan visar sig i form av ökad ork och pigghet.
startar med en storstädning först. Speciellt Det finns en vetenskaplig studie gjord på Människan har bland de minsta svavelreserverna med sex delar vatten. Det kan sen använ- das för att lösa upp nästäppa, minska snar- kande, droppa i ögonen samt spraya på oli- tävlingshästar där man konstaterar att de Effekten kommer sig av att kroppen försö- hästar som fick MSM, sänkte sina varvti- ker göra sig av med upplagrade gifter snab- bare än vad lever och njurar hinner med.
Skulle man råka ut för en större utrensning, tioner och återhämtar sig snabbare. MSM har av just denna anledning blivit mycket till hälften, dricker mycket vatten och hål- måga att den faktiskt kan tränga igenom populärt i trav- och galoppkretsar. Det är ler ut. Det kan ta allt från några dagar till det yttersta hudlagret och nå inflammera- de områden i kroppen, så kan man använ- avtar. Se det som något positivt - kroppen da MSM med gott resultat i salvor och krä- man sett att det i kroppen övergår i amino- syrorna metionin, taurin, cystin och cystein.
heter EMS-salva att köpa i hälsokostbuti- Metionin behövs för att kroppen ska kun- na producera viktiga signalsubstanser som tillfälliga finnar och plitor. Drabbas du av till exempel serotonin, samt kroppens egen en utrensning så trappa upp doseringen av löst i vätska, så attackerar man problemet smärtlindrare - endorfin. Cystein är en av från två håll och chansen att man snabbt i vanliga fall. Gå sedan sakta men säkert ska få hjälp ökar. Speciellt gäller detta pso- behövs för att bekämpa alla de fria radika- upp i dosering när du känner att du klarar riasis - som MSM ofta har god effekt på.
ler som uppstår i kroppen. Cystein är en av av det. Ett bra sätt att börja med MSM är Det finns exempel på användare som bli- delkomponenterna i tripeptiden glutation, att ta ett kryddmått om dagen första veck- vit av med, eller starkt lindrat sina besvär, används även i produktionen av hormoner kryddmått. Tredje veckan ökar man till tre kryddmått för att efter en månad vara uppe har en god smärtlindrande effekt så kan i fyra kryddmått som motsvarar en tesked.
salvan med fördel användas på reumatiska upplever att de får ett starkare och bättre ring och se om man får önskad effekt. Får man ingen effekt kan man öka ännu mer.
bör man gärna komplettera med alkaliska exempel B1 och biotin, är beroende av orga- mineraler typ kalcium och magnesium.
niskt svavel för att kunna utnyttjas optimalt flera teskedar per dag för att kroppen ska få sitt uppdämda behov av ämnet tillgodosett.
under lång tid bör man tänka på detta.
signaler som färdas via de såkallade C-fibrer- När man väl fått effekt kan man sedan trap- na i nervsystemet. Dessa nervbanor är de pa ned dosen till en normal underhållsdos mineral i allt för höga doser utan att kom- pensera intaget av andra mineraler samti- ta enligt en forskargrupp vid institutet för digt. Produkten Basica Vital som innehål- av håravfall har en brist på cystin. Efter- som svavel är ett så pass viktigt mineral för selen och zink, hjälper kroppen att balan- kroppen, kan man förstå att brist på ämnet sera pH-värdet och är ett bra komplement kan ge upphov till olika sjukdomssymtom.
kraftigt reducera eller helt ta bort symtom Reumatiska besvär
de som fått MSM som ett tillskott, uppvi- orsakade av astma eller allergi. Sjukvården Att reumatiker lider brist på svavel upp- sade ökad hårtillväxt. Bara en person av de som fått placebo uppvisade ökad hårtill- konstaterade att reumatikers vävnad oftast växt. Dessutom fick trettio procent av per- astma och allergi. Frågan är om man är bara innehöll en tredjedel så mycket sva- sonerna som fått MSM bättre hårkvalitet i form av ökad lyster. Ingen av personerna ligt förekommande ämne så kan läkeme- har en väldigt god effekt på många reu- på placebo kunde uppvisa någon förbätt- delsbolagen inte jobba med det. De jobbar rad hårkvalitet. En annan dubbelblindstu- belblindstudie konstaterat att i den grupp die visar att alla som fått MSM fått ökad man får ensamrätt på under många år. Då av reumatiker som erhöll MSM, så var det nageltillväxt, samt tjockare och starkare MSM inte är klassat som ett läkemedel så existerar inga stora studier som visar hur Att reumatiker lider brist på svavel upptäckte bra det fungerar, utan man får förlita sig på vad andra människor har för erfaren- heter av ämnet. Detta är orsaken till att sjukvården är full av mindre bra lösningar placebo kunde uppvisa starkare naglar.
på olika sjukdomar. Den bästa lösningen positivt på substansen. I medeltal gick pati- kan man inte tillhandahålla då den inte går Hudbesvär
indisk studie från 2004 bekräftar detta då Svavel är ett av de viktigaste ämnen som snabbt och astma- och allergibesvär redu- finns för att kroppen ska kunna upprätt- ceras drastiskt. De flesta kan sluta med allt hålla en fullgod kollagensyntes. Andra vik- staterade att båda ämnena var för sig hade tiga ämnen är bland annat vanligt C-vita- bra smärtstillande effekt vid ledbesvär.
Bäst smärtstillande effekt noterade man används till att bygga bland annat blod- Andra tillämpningsområden
tidigt. Det är ofta en bra svavelkälla som kärl, bindväv och hud. När vår kropp får Kortfattat beskrivs här några av det organ- kroppen saknar då man råkar ut för brosk- brist på svavel kan det yttra sig som torr siska svavlets ytterligare tillämpningsom- förslitning i leder, såkallad artros. Svavel är av eksem och självsprickor. Dessa själv- • Det finns visat att diabetespatienter har insulfat och kondroitinsulfat, båda svavel- kunnat trappa ner sitt insulinanvändande haltiga ämnen som är delaktiga i att byg- lor eller i handflatorna. Huden kan även - och till och med sluta med det helt efter ga upp brosket i lederna. Miljontals celler besvärligt, i synnerhet om det är under fot- • I studier utförda framförallt i Italien har niskokroppen. Det är därför viktigt att man konstaterat att tillskott av SAMe (S- effekt på stora upphöjda ärrbildningar, så Adenosyl Metionin) har lika bra eller bätt- terial som behövs för att kunna generera kallade keloider. Genom att smörja in des- re verkan på depression än medicinering de nya cellerna. Metyl och svavel är vikti- sa med MSM löst i salva, så kan man många med SSRI-preparat, till exempel Prozac och gånger få ner ärrbildningarna med ca 80%.
Zoloft. SAMe tycks ge ett snabbare tillslag, samtidigt som det inte ger några uttalade porterar att de fått igång sin tår- och saliv- stått i ärrets kollagenstruktur vid själva läk- ningsprocessen. Huden återgår till att bli MSM indirekt så att hjärnan kan få sitt känner försvinner även den hos de flesta.
näringsbehov uppfyllt för att producera sig- Reumatiker får ofta stor hjälp med reu- även väldigt bra vid sklerodermi, som är en acetylkolin. Observera dock att då man kon- staterat att höga doser SAMe till personer som ner och värken minska betydligt. Likadant organ påverkas. Likadant gäller för bränn- lider av bipolär sjukdom (manodepressivitet) är det med de Heberdenknölar som många kan resultera i en snabb övergång till mani! MSM har fördelen att det är ungefär 60gånger billigare än SAMe. Hår och naglar
Astma och allergi
• Eftersom MSM även har en föryngrande Naglar och hår innehåller proteinet kera- Astma kostar samhället någonstans kring tin som i sin tur innehåller den svavelhal- fem och sex miljarder kronor om året. Det- våra blodkärl faktiskt består av just kolla- gen, så medverkar MSM till att förhindra vret och massera sedan in det i tandköttet tera sin läkare om man står på större mäng- att det uppstår de små sprickor i blodkär- len som sedan sätter igen med kolesterol tandkött försvinner i regel snabbt efter byl eller Waran - innan man tar MSM som och sedemera även kalkavlagringar. Detta bara några dagar, och du får ett friskare ett tillskott. Vi hoppas kunna återkomma leder till den åderförkalkning som leder till genom MSM chans att reparera sig och för- • MSM har en god förmåga att få ordning besvär i munhålan. Man kan få bra effekt ringsförmåga lite grann, ungefär som Mag- pulver. Doppa en fuktad tandborste i pul- ba gör. Därför gör man klokt i att konsul- Listan med områden som där tillskott av MSM kan hjälpa är lång. Den eksem, psoriasis, självsprickor på fötter imponerande bredden i verkan på olika sjukdomssymtom vittnar om och i händer, depressioner och ned- hur viktigt ämnet är för olika kemiska processer i kroppen.
stämdhet (MSM främjar serotoninpro-duktionen), nagelproblem (spröda och Organiskt svavel tycks fungera ansamlas i lederna, oftast först i stortån), spruckna naglar behöver svavel), ödem ra ögon), blåskatarr, Sklerodermi (huden bland annat: artros, belastnings- och för- hårdnar, drar ihop sig och blir stel), tarm- satt cirkulation i vävnaden. Man vet att ka besvär, heberdens knölar (reumatiskt parasiter (MSM försvårar för parasiter att satta partier i kroppen börjar ge sig till- (svavel behövs för insulinproduktion och grön starr, pälsdjursallergi, pollenallergi och olika miljöorsakade allergier, födo- ämnesallergier, förstoppning och diarré, fibromyalgi, tendinit (t ex tennisarmbå- hudbesvär och ärrvävnad i huden, snark- ning (spraya i näsan och svalget vid säng- gående), idrottsskador, sträckningar och piggare och får ett ökat välbefinnande. dysfunktion - käkmuskelvärk), inflam- utan tänka på att kroppen i början är van Lästips och referenser
tions in Medicine, Steven Parcell ND Cand.
• MSM The Definitive Guide, Stanley W.
• The Miracle of MSM, The Natural Solution • Alavis MSM Race Horse Study, Ronald J.
for Pain, Stanley W. Jacob, Ronald M. Law- • The current status on the use of a new phar- • The Miracle of MSM, The Natural Solution macologic approach (dimethyl sulfone) for for Pain, Stanley W. Jacob, Ronald M. Law- • Lignisul MSM a double blind study of its the relief of snoring. Oregon Health Sciences use in degenerative arthritis, Ronald M. Law- • Randomised, double-blind, parallel, place- • The Power of MSM, Dr. Earl Mindell, 2002, • The Effectiveness of the Use of Oral Ligni- bo-controlled study of oral glucosamine, met- sul MSM Supplementation on Hair & Nail hylsulfonylmethane and their combination in • MSM The Definitive Guide, Stanley W.
osteoarthritis. Usha P.R., Naidu M.U.R. Cli- • Lignisul MSM in the treatment of acute nical Drug Investigation. 2004;24:353-363.
• Sulfur in Human Nutrition and Applica-

Source: http://www.till-skott.se/pdf/msm.pdf

Patients council minutes 25th july 2013

FARFIELD GROUP PRACTICE MINUTES OF THE PATIENTS COUNCIL MEETING Held on 25th July, 2013 Present: Attendance sheet circulated. Attendance number: 25 Chair: Ms. N. Nutton In Attendance: Ms. Cheryl Lamb (Practice Manager) Dr. Scott Watson Kath Watson (Healthcare Assistant) Ms. Nicola Nutton welcomed everyone and thanked them for attending. Once again, there had been an increase in th

Microsoft word - endometriose.doc

Endometriose ► Was ist Endometriose ? Unter Endometriose versteht man eine gutartige, oft chronisch verlaufende Erkrankung . Dabei kommt es zum Auftreten von Gewebe, das normalerweise die Innenseite der Gebärmutterhöhle auskleidet (Endometrium), an anderen Stellen des Körpers. Das Endometrium kann dabei z.B. im Bereich der Eierstöcke, der Scheide, des Darmes, in oder au

Copyright © 2018 Predicting Disease Pdf