VerksamhetsberÄttelse 2002


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2002

Styrelsen för SOLNA BÅTSÄLLSKAP får härmed
avgiva följande berättelse över verksamheten för
tiden 1 januari till 31 december 2002


Vid årsmötet den 6 februari avgick föreningens ordförande Ingvar
Klerzell, sekreterare Lennart Nilsson och kassör Åke Hansson efter lång och trogen tjänst, vederbörligen avtackade för extraordinära insatser. Ingvar var styrelseledamot i SBS i fyrtio år och var en av initiativtagarna till att föreningen bildades. En ny arbetsordning presenterades vid vårmötet den 16 april. Enligt principen att många skall vara med och dela på arbete och ansvar i föreningen utsågs en serie kommittéer. De tar ansvar inför styrelsen för var sin del av klubbens verksamhet. Styrelsen samordnar arbetet. En Kick Off ägde rum med alla funktionärer ombord M/S Sylvia den 5/6.

En ny ordning för rekrytering av medlemmar godkändes
interimistiskt av vårmötet för att stadfästas av årsmötet den 17
februari 2003. I nyordningen ingick att varje ny medlem skall få sig en mentor tilldelad för smidigare "inskolning" i klubben. Det har inte fungerat perfekt men ambitionen kvarstår. Bommarna ägs av individuella medlemmar. En ny medlem skall lösa ut den medlem som lämnar sin plats. Bommens pris beror på storlek och ålder. De nytillkomna medlemmar som ännu inte reglerat kostnaden för bommen får en faktura omkring mitten av maj 03, när bryggkommittéerna hunnit göra en ordentlig inventering. Bommar skall enligt styrelsens uppfattning upp ovanför isen på vintern. Olika metoder tillämpas av olika klubbar. En utredning planeras i god tid till nästa vinter. trimmats av Johan Algell. På hemsidan finns kalender över klubbens begivenheter, dess organisation med namn och adress på vissa funktionärer, principen för hur vi tar ut avgifter, stadgar, ordningsregler och samtliga protokoll, bilder från fester och klubbseglingar, länkar, inträdesansökningsblanketter, anslagstavla och medlemssidor som ständigt utvecklas. Ett digitalt detaljerat båt- och medlemsregister har utvecklats av Gunnar Andersson. Det låg till grund för planeringen för upptagningarna. Förutsättningar finns nu att skicka ut medlemsregistret: antingen digitalt, som ett pdf-dokument, eller utskrivet och postat via brevlådan. Det var inbrott i Brostugan 26/8. Hans Lundberg återställde och monterade nytt fönster. Inbrottet polisanmäldes. Gula Huset på Bockholmen byggs om till restaurang. SBS skall därför flytta mastkran och mastskjul till innerhamnen. Ett projekteringsarbete har pågått under hösten. Ansökan om "Bidrag för föreningsägda anläggningar" på maximalt 100 000 kronor har lämnats in till Riksidrottsförbundet. Arbete har under året utförts med kätting och bojsten på flera bryggor. Ytterligare insatser behövs. På försommaren byggde Christer Andersson och Arne Sandström ett nytt däck utanför förra ordföranden Ingvar Klerzells radhus. Det var klubbens avskedspresent som blev vederbörligen uppskattad. En omfattande renovering av elinstallationen på Bockis2 har utförts av Bengt-Åke Larsson. Målsättningen var att utföra en gedigen och säker installation som håller i många år. Arbetet är nästan klart och fortsätter under år 2003 på klubbens övriga bryggor. Klubbens anläggningar miljöinspekterades i juni av Miljökontoret, Solna Stad. Inga anmärkningar riktades mot anläggningarna. Klubben deltog i s.k. "tidigt samråd för Östra Ålkistan angående nytt erosionsskydd vid Ålkistan". Vintern 2003-04 kommer en grävskopa att gräva ett schakt på den plats där klubben sjösätter. SBS kräver att arbetet inte inkräktar menligt på båtuppläggningsplatsen, att marken återställs och att vi får all information i god tid. En klubbutflykt till Getfoten ägde rum sista lördagen i augusti. Det var ett trevligt samarrangemang med grannklubben Brunnsviken på initiativ av klubbmästarna Anna-Lena Nörager och Karin Tryggveson. Det kastades stövel och livlina m.m. i en femkamp, saft och andra drycker njöts och tipspromenad utkämpades. Sjösättningar. Årets sjösättningar den 27 april och 4 maj gynnades av fint väder vid båda tillfällena och våra krankillar och övriga funktionärer gjorde som vanligt ett fint jobb. Höstens upptagningar 28/9 och 5/10 gick snabbt och smidigt med nya organisationskommittéer. Den 1 jan. 2002 hade SBS 289 medlemmar och den 31 dec. 2002 var 40 nya medlemmar hade invalts och 12 har beviljats utträde. 1 medlem har avlidit: 1371 Lars Leonard Hamström. Båtar SBS hade vid årets slut 183 båtar, 13 mer än ett år tidigare. Årsmötet avhölls i Sfärens Konferenscentrum den 6 februari. Vårmötet avhölls i Sfärens Konferenscentrum den 16 april. Höstmötet avhölls i Sfärens Konferenscentrum den 24 september. Sju protokollförda styrelsemöten har avhållits under verksamhetsåret. Två möten har avhållits i Solna Båtråd. Förtjänstmärkesnämnden har föreslagit följande utmärkelser: SBS Förtjänstmärke och Diplom Ingen utdelning SBS Förtjänstplakett Ingen utdelning Marina Norrs Vandringspris Gunnar Andersson Ingvar Klerzells V.P. Kristian Lagercrantz Klubbmästare i segling Arvi Pulliainen Joost kämpade väl. Klubbmästarparet 2002. Räkenskapsredovisning och budgetutfall samt budgetförslag för 2002 redovisas separat på årsmötet Solna den 31 december 2002
Styrelsen
Kristian Lagercrantz
Ordförande
Harald Andersson

Anne-Marie Nilsson
Sekreterare

Leif Andersson
Kassör

Hans Lundberg
Hamnkapten
Per Nylén

Peter Thelander

Kenth Söderlund
Suppleant 1

Johan Algell

Source: http://www.sbs.nu/dokument/VERKSAMHET%202002.pdf

Microsoft word - 3-15-13 exercises for neuroscience of self-care.docx

PSYCHOTHERAPY NETWORKER SYMPOSIUM, Washington, D.C., March 21, 2013 Neuroscience and the Art of Self Care EXERCISE #1: SHARING KINDNESS Kindness is more important than wisdom, and the recognition of that is the beginning of wisdom. This exercise is done in groups of four, because a big part of self care is social engagement, meeting each other and developing a sense of community for the day

lindegas.hu

OHE350 Welding HelmetThe professional helmet for the industrial welderDescription The Linde OHE350 is a high quality, competitively priced electronic welding helmet for use in arc welding. The OHE350 is built to exacting professional standards and is designed for industrial welders who weld infrequently. It provides complete, reliable protection and is also lightweight and extremely comforta

Copyright © 2018 Predicting Disease Pdf