Stockholms idrottsnÄmnd protokoll nr 10/1999

STOCKHOLMS IDROTTSNÄMND
PROTOKOLL NR 10/1999
Torsdagen den 30 september1999, kl. 17.00-18.35 Drätselnämndens sessionssal, Stadshuset
Justerat


Alf T. Samuelsson


Ledamöter:
Alf T. Samuelsson (kd)
Louise Andersson Austern (m) Berthold Gustavsson (m) Anders Jutterström (s) Rolf Pettersson (s) Caroline Silverudd Lundbom (fp) Stefan Sjöberg (v)
Annett Öhman Karlsson (s)
Ersättare:
Pehr Jacob Andelius (kd)
Louise Modig Hall (s) Gadha Makdesi-Elias (s) Peter Nilsson (mp) Majken Wennberg (v)
Förhinder att närvara hade ledamöterna Mats G Nilsson (m) och Bengt Wikstad (m) och
ersättarna Maria Jared (m), Billy Öst (m) och Hans-Owe Dorf (m).
Personalrepresentanter:
Lars Westerlund (SACO)Tjänstemän:
Förvaltningschef Kjell Karlsson,
Bo Andersson utredare, Lennart Andreasson fastighetschef, Stefan Jansson driftchef, Bo
Johansson avdelningsdirektör, Per Johansson byråchef, Kjell Olofsson idrottsdirektör, Åke
Roxberger planeringschef, Torunn Westford-Bjurå administrativ direktör.
Integrations-, miljö och idrottsroteln:
Tord Jägerskog, biträdande borgarrådsekreterare.

/./
§ 219
Samlingslokalstödet år 2000
Dnr 403/311/99

BESLUT
Idrottsnämnden beslöt att
1. i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut
2. utöver de 14 lokaler som föreslås få ekonomiskt stöd komplettera med Spånga


Spånga Folkets Hus har bl a en ny och värdefull golvbeläggning specialdesignad för
dans, som används flitigt av folkdansgrupper med ett brett upptagningsområde.
Beträffande Kristinehovs Malmgård önskar vi återkomma med ett beslut när
situationen gällande eventuell försäljning klarnat.
Ärendet
Förvaltningen redovisade ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1999-09-15 enligt följande.

Kommunfullmäktige har i budget för 1999 gett idrottsnämnden i uppdrag att utforma ett nytt
stödsystem för samlingslokalverksamheten. Idrottsnämnden har vid sammanträde den 25 maj och 17 juni bordlagt förvaltningens tjänsteutlåtande och vid sammanträde den 30 juni beslutat att återremittera ärendet till förvaltningen med uppdrag om ytterligare beredning med inriktning att ett efterfrågestyrt system skapas. Den 17 maj genomförde idrottsnämnden ett öppet möte om samlingslokaler och där
inhämtades synpunkter från lokalförvaltande organisationer, lokalnyttjare och enskilda
medborgare.

Förvaltningens förslag till beslut
Idrottsförvaltningen föreslår att idrottsnämnden beslutar att
1
införa ett stöd i form av ett mötesbidrag för barn- och ungdomsverksamhet, handikapporganisationernas verksamhet samt den verksamhet som bedrivs av pensionärsorganisationerna i enlighet med förvaltningens förslag, bidrag till lokalkostnad utgår till lokalförvaltande organisationer i enlighet med förvaltningens förslag, rörlig ersättning för nyttjad tid avvecklas som bidragsform för samlingslokaler, det nya bidragssystemet skall gälla fr.o.m. år 2000, 5 ge förvaltningen i uppdrag att efter hörande av bidragsutskottet återkomma till nämnden med förslag till detaljerade bidragsregler avseende mötesbidrag och lokalbidrag.

Förslag till beslut
Förslag till beslut förelåg från ordföranden Alf T. Samuelsson (kd), Berthold
Gustavsson m fl (m) och Caroline Silverudd Lundbom (fp),
(se under BESLUT).
Vice ordföranden Kersti Py Börjeson m fl (s) och Stefan Sjöberg (v) yrkade bifall till sitt
förslag till beslut
enligt följande:

Idrottsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till beslut vad avser principen att staden tillhandahåller
ett basutbud av kvalitetssäkrade samlingslokaler att nämnden uttalar att det är mycket anmärkningsvärt att lokalförvaltande organisationer som tvingats vänta alltför länge på besked om fortsatt stöd nu inte ens ges rimliga ekonomiska förutsättningar att avveckla sin verksamhet att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med förslag på hur det i ärendet föreslagna beståndet av samlingslokaler kan utökas i syfte att bättre täcka in samtliga stadsdelsnämndsområden att hos kommunstyrelsen hemställa om att idrottsnämnden i samband med behandlingen av budget för år 2000 erhåller utökad budgetram i syfte att garantera ett stöd i nivå med 1998 års stöd till de i det utökade basutbudet ingående lokalerna att uppdra åt förvaltningen att noga följa utvecklingen och regelbundet till nämnden redovisa nyttjandegrad och ekonomiskt läge för de samlingslokaler som ingår i det utökade basutbudet samt att under nästa år återkomma till nämnden med ett förslag beträffande fördelningen av stödet till samlingslokalerna som utgår från lokala förutsättningar
Idrottsnämndens verksamhetsområden drabbas p g a den borgerliga majoritetens beslut av
mycket kraftiga nedskärningar och ökade intäktskrav. Detta slår hårt mot stadens
samlingslokaler. Pg a majoritetens oförmåga att fatta beslut i detta ärende har många
lokalförvaltande organisationer dessutom fått vänta oacceptabelt länge på besked om
eventuellt fortsatt stöd. Det är mycket anmärkningsvärt att dessa organisationer nu inte ens
ges acceptabla förutsättningar i de fall där man tvingas avveckla lokalerna och den
verksamhet som bedrivs i dem.
Förvaltningen föreslår att stöd till lokalförvaltande organisationer (LFO) beviljas för 90% av
kallhyran. Detta innebär i de flesta fall kraftigt minskat stöd jämfört med 1998, något som inte
är acceptabelt ur ett politiskt perspektiv och som ur ett krasst ekonomiskt perspektiv inte
heller ger LFO realistiska möjligheter att fortsätta sin verksamhet. De borgerliga sparbetingen
kommer att innebära att stadens bestånd av samlingslokaler inom kort kommer att decimeras
ytterligare. Vi förutsätter att budgeten för samlingslokalprogrammet utökas i samband med
höstens behandling av budget för år 2000 genom att idrottsnämnden ges utvidgad budgetram.
Vi ställer oss givetvis positiva till ett ökat utnyttjande av skollokaler men menar att dessa
lokaler borde ha anpassats till ett breddat nyttjande och mer mångfacetterande verksamheter
innan det nuvarande beståndet av samlingslokaler drastiskt skärs ned. Ett ökat utnyttjande av
skolans lokaler är inte helt problemfritt. All den verksamhet som bedrivs på dagtid i stadens
samlingslokaler - t ex pensionärsverksamhet - kan inte istället bedrivas i skollokaler. Inte
heller är alla skolor fullt ut tillgängliga för personer med olika former av funktionshinder.
Vissa aktiviteter - t ex olika amatörkulturverksamheter - ställer också krav på annan teknisk
utrustning än den som finns i skolorna.
Beslutsgång
Idrottsnämnden beslöt att anta förslaget från ordföranden Alf T. Samuelsson (kd), Berthold
Gustavsson m fl (m) och Caroline Silverudd Lundbom (fp).

Särskilda uttalanden
Särskilt uttalande
gjordes av Berthold Gustavsson m fl (m) enligt följande:
Moderata Samlingspartiet förordar ett resursfördelningssystem där resurserna tilldelas de som
brukar lokalerna. Brukarna bör ha full frihet att använda dessa medel i de lokaler de anser
vara bäst lämpade. Endast en efterfrågestyrd resursfördelning kan garantera att
skattebetalarnas pengar används till det de är avsedda för.
Den utbudsstyrning som nu föreslås baseras på andra faktorer än medborgarnas val av
samlingslokaler. Detta är beklagligt.

Särskilt uttalande
gjordes av vice ordföranden Kersti Py Börjeson m fl (s) och Stefan
Sjöberg (v) enligt följande:
Vad gäller Kristinehovs Malmgård reagerar vi starkt mot att det faktum att det föreligger en
konflikt mellan medborgarhusföreningen och gatu- och fastighetskontoret används som
argument för att låta malmgården utgå ur tidigare förslag om vilka samlingslokaler som ska
ingå i basutbudet. Genom detta agerande tar man i praktiken ställning i tvisten eftersom
medborgarhusföreningen helt ställs utan ekonomiska möjligheter att fortsätta sin verksamhet
oavsett vilken lösning man når i tvisten med fastighetsägaren.

Reservation
Vice ordföranden Kersti Py Börjesson m fl (s) och Stefan Sjöberg (v) reserverade sig
mot beslutet till förmån för sitt förslag till beslut.
Ersättaryttrande
Peter Nilsson (mp) lämnade ersättaryttrande enligt följande:
Nämnden borde beslutat i enlighet med (s) och (v) förslag till beslut. I övrigt hänvisar vi till
våra synpunkter i ärende 10 (§ 218).

Source: http://www.samlingslokaler.nu/sidor/arkivsidor/g_siten/politiker/protokoll/990930stod2000.pdf

Untitled

For international dialling refer to page 213. Entries in the Who’s Who directory are invited from freelance members of BECTU, SIPTU and TEEU. Accuracy and completeness of detail are the responsibility of the contributor within the limits of spaceavailable. Users of Filmscan requiring information should contact the contributors directly. Mary Alleguen Production Manager Tony Boston

hepedu.org.au

Hepatitis C: managing treatment side effects Side effects of treatment can vary from person to person. Information in this section discusses the more common side effects related to treatment. Some of the treatment side effects are similar to the symptoms of hepatitis C and the same approaches may be used to control both. For more information download the Hepatitis C: managing symptoms facts

Copyright © 2018 Predicting Disease Pdf