Interior_5

PROFESIONI{TII
grupurile de lucru NATO, exerci]ii multina]ionale de mare cititul unei hârtii. E un loc de munc` unde nu ai timp s` Din fericire, a[a cum spuneam [i mai înainte, avem anvergur`, activit`]i de instruire în comun [i de realizare sprijinul [i în]elegerea [efilor [i colegilor no[tri care ne a programelor majore. Înseamn` contacte, din ce în ce Diminea]a, primul lucru pe care \l facem este s` ajut`, intervenind acolo, unde [i c#nd este necesar pentru mai directe [i la niveluri din ce în ce mai mici între unit`]ile pornim calculatoarele [i s` verific`m e-mail-urile. Adresa [i personalul For]elor Aeriene [i structurile similare din noastr` de e-mail fiind public`, zilnic [tergem zeci de NATO sau din ]`rile aliate [i partenere. Înseamn` mesaje spam primite de la oameni care vor s` ne vând` trecerea de la participarea doar a unor „ini]ia]i” la astfel chilipiruri, teren pe Lun`, Viagra [i via]a ve[nic`. – |n primul r#nd, ne dorim s` putem men]ine de activit`]i, la participarea speciali[tilor din aproape toate Urm`torul pas este s` merg la fax [i s` scot, pentru a standardele înalte [i respectul de care structura de rela]ii arunca la gunoi, 50 de file primite de la al]i oameni care interna]ionale a Statului Major al For]elor Aeriene se Iar rezultatul \nseamn`, în final, o vizibil` cre[tere a bucur` în rândul structurilor de specialitate. Suntem o calit`]ii [i a nivelului de preg`tire a unit`]ilor [i personalului Apoi \ncep s` sune telefoanele. De multe ori, toate echip` mic`, dar foarte unit`, care lucreaz` de mult timp Statului Major al For]elor Aeriene, printr-o în]elegere mai în acela[i timp. Eu obi[nuiesc s` spun c` noi, cei care împreun`, împ`rt`[im aceea[i viziune [i acela[i mod de bun` [i mai profund` a mecanismelor de cooperare în lucr`m aici, suntem noroco[i, pentru c` lucr`m numai a în]elege rolul nostru în angrenajul For]elor Aeriene. cadrul NATO [i printr-o rela]ionare direct` cu structurile cu oameni ferici]i. Cine s` fie trist când afl` c` va participa Sunt convins c` vom putea s` îi ajut`m pe colegii la o misiune extern`? To]i sunt amabili, deschi[i, receptivi, no[tri din For]ele Aeriene s` duc` la bun sfâr[it toate În al doilea rând, devine vizibil sprijinul ob]inut pentru binevoitori. {i to]i sun` zilnic s` întrebe dac` nu a mai activit`]ile pe care [i le-au propus. Pentru c` avem îndeplinirea angajamentelor asumate de România [i ap`rut ceva nou referitor la misiunea lor care începe asigurate condi]iile care s` fac` acest obiectiv posibil: peste o lun`. În acela[i, timp al]i trei-patru colegi, voin]a [i sprijinul conducerii, cooperarea colegilor, un plan În al treilea rând, putem vorbi de promovarea „localnici”, sunt prezen]i în birou, întrebând acela[i lucru. cu activit`]i, fonduri asigurate în totalitate [i un colectiv imaginii [i realiz`rilor For]elor Aeriene Române, de Pare un mic Turn Babel, dar cu r`bdare [i în]elegere care s` le pun` în practic` – Biroul Rela]ii Militare afirmarea noastr` ca partener credibil [i implicat în evolu]iile [i procesele ce sunt în desf`[urare în cadrul Alian]ei. –V` mul]umesc frumos, domnule maior, [i v` Ar mai fi de men]ionat câ[tigul în plan profesional – Înainte s` vorbesc de dificult`]i, a[ vrea s` scot în doresc s` ave]i parte \n continuare numai de colegi pentru militarii participan]i, schimbul de idei [i experien]` eviden]` sprijinul permanent pe care îl primim din partea [i, nu în ultimul rând, camaraderia ce se na[te din conducerii [i a colegilor din Statul Major al For]elor participarea în comun la astfel de activit`]i. Aeriene în rezolvarea tuturor problemelor ce apar în În timp, toate acestea se reflect` în îmbun`t`]irea preg`tirea [i desf`[urarea acestor activit`]i. Acest fapt activit`]ii de zi cu zi pe care o desf`[ur`m, fiecare în ne-a ajutat s` putem organiza, f`r` sincope majore, toate Dificult`]i? În primul rând, cadrul legislativ referitor Câteva din cele mai importante activit`]i – Care sunt rela]iile For]elor Aeriene Române cu la finan]area activit`]ilor din domeniu, nu dep`[it, ci chiar desf`[urate sau care urmeaz` a se desf`[ura „antic”, a[ putea spune. Modul de finan]are a acestor – Avem rela]ii foarte bune cu marea majoritate a activit`]i este reglementat de dou` acte normative vechi partenerilor no[tri str`ini. Conform concep]iei privind de 12, respectiv 15 ani (HG-552/1992 [i HG-518/1995), desf`[urarea misiunii de Poli]ie Aerian` în rela]iile interna]ionale, ordinea de priorit`]i în rela]iile care au fost concepute dup` realit`]ile perioadei „mineriadelor” [i nu prea mai au \n comun mare lucru cu – Exerci]iile [i antrenamentele în comun: – rela]ii cu For]ele Aeriene din statele membre NATO realitatea anului 2007 (România ca ]ar` membr` NATO [i UE (în primul rând cu marile for]e din domeniu: SUA, Marea Britanie, Fran]a, Germania, Italia etc.); A[ men]iona, apoi, birocra]ia aviz`rii chiar [i a celei – rela]ii cu For]ele Aeriene din statele membre ale mai simple activit`]i. Tot felul de structuri au trecute în atribu]ii avizarea acestor misiuni, marea majoritate f`r` – rela]ii cu For]ele Aeriene din statele vecine; a avea vreo tangen]` vizibil` cu ele. Avem rapoarte – G`zduirea, în România, a Conferin]ei – rela]ii cu For]ele Aeriene din statele membre ale pentru misiune care sunt adev`ra]i „pomi de Cr`ciun”, Comandan]ilor Centrelor Multina]ionale de cu 14-16 [tampile [i avize care spun c` „aviz`m ca – rela]ii cu For]ele Aeriene din celelalte state. activitatea s` se desf`[oare în condi]iile legale”, ca [i În acest an, spre exemplu, sunt planificate a se cum cineva ar fi cerut acordul ca activitatea s` se personalului ce deserve[te aeronavele C-130; desf`[ura activit`]i interna]ionale cu For]e Aeriene din desf`[oare ilegal. Toate acestea înseamn` timp pierdut, – Instruirea, de c`tre instructori din 28 de ]`ri, fapt ce scoate în eviden]` deschiderea [i discu]ii inutile [i încerc`ri de a trece peste obtuzitatea [i For]ele Aeriene Regale Olandeze a persona­ disponibilitatea Statului Major al For]elor Aeriene pentru frica de r`spundere a unor persoane care chiar n-au nici lului ce deserve[te sistemele de rachete o mai bun` cunoa[tere [i cooperare reciproc`. o r`spundere în derularea activit`]ilor. De asemenea, ]in s` subliniez rela]iile foarte bune pe care Statul Major al For]elor Aeriene le are cu ata[a]ii militari acredita]i în România, precum [i sprijinul constant pe care îl primim în preg`tirea [i organizarea activit`]ilor din partea ata[a]ilor români acredita]i în diferite capitale. – Cum arat` o zi de munc` obi[nuit` la Biroul Rela]ii – În primul rând, vreau s` spun c` nu consider`m c` facem ceva special sau excep]ional, ci pur [i simplu încerc`m, prin activitatea noastr` de zi cu zi, s` îi sprijinim, cât mai mult [i mai bine, pe colegii no[tri implica]i în activit`]i interna]ionale. Iar pentru a ie[i pu]in din registrul acesta serios, am s` încerc s` prezint partea mai pu]in vizibil` a activit`]ii biroului. Dup` cum se vede, avem o dotare tehnic` de invidiat: cinci calculatoare (dedicate pentru Internet, Intranet, NATO [i re]ea interioar`), fax, telefon Biroul Rela]ii Militare Interna]ionale: pcc Nicoleta {erban (referent de
interna]ional, scurt, trei telefoane interioare etc. De multe specialitate), maior Iulian M`creanu ([ef birou), c`pitan Mirel Barbu
ori juc`m roluri de „prestidigitatori”, fugind de la un (responsabil activit`]i NATO/PfP) [i maior Ovidiu Grigorescu (responsabil
calculator la altul, vorbind la dou` telefoane, simultan cu activit`]i bilaterale)
CER SENIN ‹ Nr. 5 (95) ‹ 2007

Source: http://www.roaf.ro/ro/cer_senin/arhiva/2007/pags/cer_senin_5_2007/25.pdf

Microsoft word - 6585 es10.doc

Proyecto de conclusiones del Consejo sobre la erradicación de la violencia hacia las mujeres en la Unión Europea EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, RECORDANDO: El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea que establece que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, la igualdad y el respeto de los derechos humanos, y que estos valores son comunes a

Microsoft word - idaho release 11.15.06final.doc

WAL-MART BRINGS $4 GENERICS PROGRAM TO IDAHO Customer demand leads to $4 prescription program launching in 11 more states today; 17 new prescriptions added to the program BENTONVILLE, Ark. – Nov. 16, 2006 – Wal-Mart Stores, Inc., (NYSE: WMT) announced that its 20 pharmacies in Idaho will begin participating in Wal-Mart’s $4 generic prescription program starting today. In addition, t

Copyright © 2018 Predicting Disease Pdf