Mo.0n.ro

1.058/1995.Ñ Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 840/1992 privind compensarea pre-þurilor cu amãnuntul la unele medicamente de uzuman .
H O T Ã R Â R I A L E G U V E R N U L U I R O M Â N I E I pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 840/1992 privind compensarea preþurilor cu amãnuntul la unele medicamente de uz uman Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 840/1992 pri- înlocuiri în lista medicamentelor supuse compensãrii, în vind compensarea preþurilor cu amãnuntul la unele medica- funcþie de progresul terapeuticii, de dezvoltarea industriei mente de uz uman, publicatã în Monitorul Oficial al naþionale, cu condiþia menþinerii numãrului de poziþii ºi a României, Partea I, nr. 5 din 15 ianuarie 1993, modificatã influenþelor bugetare generate de prezenta hotãrâre.Ò ºi completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 387/1993, se 2. Anexa cuprinzând lista denumirilor comune internaþio- 1. Articolul 4 se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins: nale ale medicamentelor ce pot fi prescrise ºi eliberate în ”Art. 4. Ñ Ministerul Sãnãtãþii, cu avizul Ministerului sistem compensat se înlocuieºte cu anexele nr. I ºi II la Finanþelor ºi al Ministerului Industriilor, poate efectua Bucureºti, 22 decembrie 1995.
Nr. 1.058.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 sirop, draj. 200 mg, 500 mg,compr. film. 300 mg, 500 mg MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 compr. 200 mg, sol. inj. 150 mg/3 ml Franþa compr. 200 mg, sol. inj. 150 mg/3 ml Slovenia MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 susp. 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml,compr. film. 500 mg, 750 mg, 1g inj. 250 mg, 500 mg, 1 g, 2 g,gran. susp. 125 mg/5 ml,250 mg/5 ml MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 fl. inj. 0,6 mil., 1,2 mil., 2,4 mil.
fl. inj. 0,4 mil., 1 mil., 2 mil., 5 mil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 film. 1 g, 500 mg, gran.
susp. 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml,375 mg/5 ml MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 compr. film. 125 mg, 250 mg,500 mg, gran. susp. 3,6% MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 compr. 250.000 u.i., fl. inj. 1 mil. u.i., MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 50 mg, supoz. 20 mg, 40 mg,50 mg, 100 mg, cremã 1%, gel 1% fiole 0,25 mg/ml Ñ 2 ml,sol. int. 5 mg/10 ml MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 compr. susp. 100 mg, fl. inj. 300 mg,pulb. susp. 200 mg/5ml trans. derm. 25 mg, 50 mg, 100 mg Elveþia MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 fl. inj. 500 u.i., 1.000 u.i., 2.000 u.i., Italia sol. int. 2 mg/ml, sol. inj. 5 mg/ml,50 mg/ml MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 fiole 4%, 10%, compr. 50 mg, 100 mg România MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 caps. gel., draj., sol. buv., sol. inj. România MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 fiole 5 mg/2 ml, draj. 40 mg, 80 mg, Germania MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 medicamentelor antineoplazice ºi imunomodulatoare produse în România realizate de Institutul ”C. I. CantacuzinoÒ Anatoxinã stafilococicã purificatã ºi concentratã (ASPC) MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 10 EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI Ñ CAMERA DEPUTAÞILOR
Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, str. Izvor nr. 2Ð4, Palatul Parlamentului, sectorul 5, Bucureºti,
cont nr. 30.98.12.301 B.C.R. Ñ S.M.B.
Adresa pentru publicitate : Serviciul relaþii cu publicul ºi agenþii economici, Bucureºti, Str. Blanduziei nr. 1, sectorul 2, telefon 211.57.30.
Tiparul : Regia Autonomã ,,Monitorul OficialÒ, telefon 668.55.58 ºi 614.17.39.
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10/1996 conþine 32 de pagini.

Source: http://mo.0n.ro/1996/010.pdf

bs-zahnaerzte.ch

VERHALTEN NACH EINEM CHIRURGISCHEN EINGRIFF NACHBLUTUNGEN NACHSCHMERZEN Die heute bei Ihnen durchgeführte Operation In der ersten Zeit nach der Operation sollten Sie führt in der Regel zu keinen grösseren Nach-es vermeiden, sich flach hinzulegen, da durch schmerzen; trotzdem kann es vorkommen, dass den Blutandrang zum Kopf Nachblutungen auf-Schmerzen oder eine Schwellung auftrete

Gleevec™ (imatinib mesylate)* facts

G-EXJ-1060252 Sickle Cell Disease (SCD) A common hereditary blood disorder that leads to serious complications in many patients, including chronic iron overload in patients receiving blood transfusions What is SCD? Sickle cell disease (SCD) is a hereditary blood disorder characterized by sickle-shaped red blood cells. SCD occurs when a person carries at least one sickle cel

Copyright © 2018 Predicting Disease Pdf