Rehsfil0.wwi

Bayer Environmental Science VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 DITHANE WG
RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE
VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

1.1 Productidentificatie

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Gebruik
1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Leverancier
BG Bayer Environmental Science J.E. Mommaertslaan 14 1831 Diegem (Machelen) België +32(0)2/535 63 11 (8:00 uur tot 17:00 uur) 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen
Telefoonnummer voor
+32(0)35/403 070 (na 17:00 uur en vóór 8:00 uur) RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1 Indeling van de stof of het mengsel
Classificatie volgens EU-Richtlijnen 67/548/EEG of 1999/45/EG

Repr.Cat.3, R63
R43
N Milieugevaarlijk, R50
2.2 Etiketteringselementen

Etikettering volgens de Belgische en Luxemburgse wetgeving:

Gevarenetikettering voor levering en gebruik verplicht.
Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:
Bayer Environmental Science VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 DITHANE WG
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.
2.3 Andere gevaren
Geen andere gevaren bekend.
RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.2 Mengsels

Chemische omschrijving
Water dispergeerbaar granulaat (WG)
Mancozeb 75 % w/w
Gevaarlijke bestanddelen
R-zin(nen) overeenkomstig EG-richtlijn 67/548/EEG
Gevarenaanduidingen volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006
Naam
Bayer Environmental Science VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 DITHANE WG

Nadere informatie
Mancozeb
Voor de volledige tekst van de R-zinnen/ gevarenaanduidingen die worden genoemd in deze paragraaf, zie Paragraaf 16. RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing
In de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm en rustig houden.
Aanraking met de huid
Met veel water en zeep afwassen, indien voor handen, met veel polyethyleenglykol 400.
Vervolgens reinigen met water. Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.
Aanraking met de ogen
Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15
minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de
oogspoeling weer voortzetten. Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.
Inslikken
Medische hulp inroepen. Mond spoelen en vervolgens water met kleine slokken laten
drinken. Braken opwekken, alleen als: 1. patient bij vol bewustzijn is, 2. medische hulp niet
snel bereikbaar is, 3. een grotere hoeveelheid ingeslikt is, en 4. tijd sinds inslikken minder
dan één uur bedraagt.(Braaksel mag niet in luchtpijp terecht komen.)

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Irritatie van huid, ogen en slijmvlies, Dermatitis, Braken, Misselijkheid
4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale
behandeling

Gevaren
Ernstiger effecten na gebruik van alcohol.
Hoewel een carbamaat, is dit product GEEN cholinesteraseremmer.
Behandeling
Een specifiek tegengif is niet bekend.
Alleen binnen 2 uur na opname van een grote hoeveelheid door de mond een maagspoeling
doorvoeren. In alle gevallen is toedienen van actief kool (norit) met natriumsulfaat
aanbevolen.
Verdergaande maatregelen: strikt alcoholverbod gedurende 1 - 2 weken vanwege Antabuse-
effect.
Contra-indicatie: atropine.
RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen
Waternevel
Schuim
Kooldioxide (CO2)
Droogpoeder
Bayer Environmental Science VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 DITHANE WG

Ongeschikte blusmiddelen
Sterke waterstraal

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

bij brand kan vrijkomen: Koolmonoxide (CO) Stikstofoxiden (NOx) Zwaveloxiden Zwavelkoolstof Zwavelwaterstof ( H2S )
5.3 Advies voor brandweerlieden


Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden
Draag onafhankelijk ademhalingsapparaat en beschermende kleding.
Verdere informatie
Er voor zorgen dat het bluswater niet verspreid wordt.
RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF
HET MENGSEL


6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures
Zorg voor voldoende ventilatie. Vorming van stof vermijden.
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in oppervlaktewater, riolering en grondwater laten terechtkomen.
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal


Reinigingsmethoden
Gemorst materiaal opvegen of opzuigen, in geschikte container verzamelen en verwijderen.
De stof opnemen en overbrengen in goed gesloten vaten voorzien van het juiste etiket.
Verontreinigde voorwerpen en vloeren overeenkomstig de milieuvoorschriften grondig
reinigen.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie over veilige omgang zie hoofdstuk 7. Informatie over persoonlijke beschermende uitrusting, zie Hoofdstuk 8. Informatie over afvalverwijdering zie hoofdstuk 13. RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Advies voor veilige hantering
Voor persoonlijke bescherming zie paragraaf 8.
Uitsluitend op plaatsen met voldoende afzuiging gebruiken.
Advies voor bescherming tegen brand en explosie
Verwijderd houden van warmte en ontstekingsbronnen.
Maatregelen nemen om het ontstaan van elektrostatische lading te voorkomen.
Bayer Environmental Science VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 DITHANE WG

Hygiënische maatregelen
Na het werk onmiddellijk handen wassen, eventueel douchen.
Niet roken, eten en drinken op de werkplek.
Verontreinigde kleding direct uittrekken en alleen na grondige reiniging weer gebruiken.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Eisen aan opslagruimten en containers
Opslaan in een ruimte die alleen toegankelijk is voor bevoegden.
Bewaren in originele container.
Tegen vocht beschermen.
Advies voor gemengde opslag
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoer.

7.3 Specifiek eindgebruik
RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN
BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING


8.1 Controleparameters
Geen grenswaarden bekend.
8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Bij normale omgang met en gebruik van dit product de aanwijzingen op het etiket volgen. In alle
andere gevallen volgende persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
Bescherming van de
Een zelfaanzuigend slangmasker met perslucht dragen dat voldoet aan de Europese norm EN270 of EN139 of een stofmasker dragen volgens EN136P3 (beschermingsfactor 40) of een gelijkwaardige bescherming. Adembescherming behoort alleen gebruikt te worden ter beheersing van een restrisiko bij activiteiten van korte duur, nadat alle stappen om blootstelling ter plekke te beperken zijn genomen, zoals afsluiting en/of plaatselijke luchtafzuiging. De aanwijzingen van de fabrikant voor gebruik en onderhoud van het ademhalingstoestel altijd nauwkeurig aanhouden. Draag CE-gemarkeerde nitrilrubber handschoenen (minimaal 0,40 mm dik). Deze bij verontreiniging wassen. Verwijder de handschoenen bij verontreiniging aan de binnenkant, beschadiging of als de veronreiniging aan de buitenkant niet verwijderd kan worden. Voor het eten, drinken, roken of toiletgebruik steeds de handen wassen. Veiligheidsbril volgens EN166 (toepassingsgebied 5 of gelijkwaardig) dragen. Standaard overall met Type 3 beschermingspak dragen. Waar mogelijk kleding in twee lagen dragen: Onder het beschermende pak een overall van polyester/katoen of alleen Bayer Environmental Science VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 DITHANE WG
katoen dragen. Overalls regelmatig professioneel laten reinigen. RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
9.2 Overige informatie

Verdere veiligheidsgerelateerde fysisch-chemische gegevens zijn niet bekend.
RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

10.1 Reactiviteit
10.2 Chemische stabiliteit
Stabiel onder de aanbevolen opslagomstandigheden. 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gevaarlijke reacties indien veiligheidsvoorschriften voor opslag en behandeling nageleefd worden. 10.4 Te vermijden omstandigheden
Warmte, vlammen en vonken. Blootstelling aan vocht. 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten
RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Bayer Environmental Science VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 DITHANE WG
LD50 (rat) > 5.000 mg/kg Het gegeven is van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten afgeleid. LC50 (muis) > 5,14 mg/l De aangegeven waarde geldt voor de technische werkstof mancozeb. LD50 (rat) > 5.000 mg/kg Het gegeven is van de eigenschappen van de afzonderlijke componenten afgeleid. Geringe irriterende werking - niet aan de etikettering onderworpen. Geringe irriterende werking - niet aan de etikettering onderworpen. Beoordeling toxiciteit bij herhaalde toediening Mancozeb veroorzaakte geen significante specifieke nadelige effecten of doelorgaan-toxiciteit in subchronische studies. Mancozeb was niet mutageen of genotoxisch in een groot aantal in vitro en in vivo mutageniteitsstudies. Mancozeb veroorzaakte een verhoogd optreden van tumoren bij ratten in de volgende organen: schildklier. Het werkingsmechanisme voor deze tumorenvorming is niet relevant voor de mens te beschouwen. Mancozeb veroorzaakte geen reproductietoxiciteit in een 2-generatiestudie in de rat. Beoordeling van de ontwikkelingstoxiteit Mancozeb veroorzaakte ontwikkelingstoxiciteit alleen bij doseringen die ook systemische toxiciteit in de moederdieren veroorzaakten. RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

12.1 Toxiciteit
Toxiciteit voor vissen
LC50 (Cyprinus carpio (Karper)) 5,1 mg/l Blootstellingstijd: 96 h EC50 (Watervlo (Daphnia magna)) 4,23 mg/l EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata) 0,150 mg/l Blootstellingstijd: 96 h 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid
Bayer Environmental Science VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 DITHANE WG
Gemakkelijk biologisch afbreekbaar. Gegeven informatie gebaseerd op de bestanddelen en de toxicologie van gelijkwaardige producten. 12.3 Bioaccumulatie
Bioaccumulatie
12.4 Mobiliteit in de bodem
Mobiliteit in de bodem
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Dit mengsel bevat geen stoffen die worden beschouwd als persistent, bioaccumulerend en
toxisch (PBT).

12.6 Andere schadelijke effecten
Aanvullende ecologische informatie
Meer gegevens over ecologie zijn niet beschikbaar. RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product
Kan met inachtneming van de geldende voorschriften en eventueel na overleg met een
afvalverwerker of de bevoegde instanties naar een stortplaats of verbrandingsinstallatie
afgevoerd worden.
Verontreinigde verpakking
Container schoonmaken met water.
Lege containers niet hergebruiken.
Raadpleeg de nationale en lokale wetgeving voor geschikte containerverwijdering.
Niet totaal lege verpakkingen moeten als klein chemisch afval verwerkt worden.
Afvalstofnummer van de ongebruikte stof.
020108 agrochemisch afval dat gevaarlijke stoffen bevat
RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

ADR/RID/ADN
overeenkomstig de modelreglementen van de VN Bayer Environmental Science VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 DITHANE WG
Deze classificatie geldt in principe niet voor vervoer per tankschip over binnenwater. Meer informatie hierover kan bij de producent aangevraagd worden. ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, IMDG SEGREGATION GROUP 7 - HEAVY METALS AND THEIR SALTS (INCLUDING THEIR ORGANOMETALLIC COMPOUNDS) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID,
14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Zie hoofdstuk 6 tot 8 van dit veiligheidsinformatieblad.
14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code
Geen transport in bulk overeenkomstig de IBC-code.
RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de
stof of het mengsel

Verdere informatie
WHO-classificatie: III (Slightly hazardous)
15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling
Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet nodig indien deze stof wordt gebruikt in de
gespecificeerde toepassingen.
Bayer Environmental Science VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 DITHANE WG

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE
Schadelijk bij inademing en opname door de mond. Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind. Tekst van de gevarenaanduidingen genoemd in Sectie 3 Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Opmerking Bayer CropScience: Dit informatieblad is ontworpen op basis van het veiligheidsinformatieblad van de fabrikant: Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010. Wijzigingen aangebracht na het verschijnen van de vorige uitgave zijn gemarkeerd in de kantlijn. Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven.

Source: http://etalage.vermeersch-deconinck.be/docs/245196_245197_msds.pdf

Microsoft word - 20140120extract from miuclinical protocols.doc

Extract from Minor Injury Unit Handbook of Clinical Protocols Cumberland Centre, Plymouth Tel: 01752 434390 Please note that this document is continually being updated, so the information contained within is subject to change according to recognised best practice and national guidelines. BACK PAIN Exclusions: • Patients who are under 20 or over 50 years • Patients who are p

Friend request intercepted

FRIEND REQUEST INTERCEPTED. Sample chapter 5 (cont’d): “Gluttony”pills she had threatened to take that July 16 night? What if she really is depressed?” Forthat moment, I felt the exact way I did on that July 16th night. I tossed and turned all night andreally hoped she was ok. You never knew with Janet, she knew how to manipulate you intogetting you where she needed you to be-and

Copyright © 2018 Predicting Disease Pdf