Autismebegeleiding.nl

AB, Ambulante begeleiding Hulp van leerkrachten uit het
Comorbiditeit Het meer dan gemiddeld gelijktijdig
speciaal (basis)onderwijs voor kinderen met een beperking voorkomen van verschillende stoornissen (dyslexie heeft bijvoorbeeld comorbiditeit met ADHD).
Adaptief onderwijs Onderwijs met afstemming op de
Concerta Langwerkende medicatie voor ADHD.
ADD Attention Deficit Disorder, een vorm van ADHD waarbij
CvI Commissie voor de Indicatiestelling. Deze onafhankelijke
commissie beslist of een kind recht heeft op speciaal ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ofwel
onderwijs, waarna gekozen kan worden voor een speciale aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit en impulsiviteit. school of voor gewoon onderwijs met een Rugzak. Agressieve gedragsstoornis Stoornis waarbij een kind
CVZ College voor Zorgverzekeringen. Adviseert de minister
of jongere zich opstandig, agressief en kwetsend naar anderen van VWS over de samenstelling van het basispakket. Daisy-cd Cd met gesproken boeken (Daisy: Digital Accessible
Asperger, syndroom van Contactstoornis waarbij de
verschijnselen lijken op autisme, maar waarbij sprake is van Uitgave van Balans • voor ouders van kinderen met Daisyspeler Hiermee kunnen Daisy-cd's worden afgeluisterd.
ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag DCD Developmental Coordination Disorder; internationaal
ASS Autisme Spectrum Stoornissen, waaronder PDD-NOS,
afgesproken term voor kinderen met een licht gestoorde Atomoxetine De werkzame grondstof van Strattera, het
Dedicon Nieuwe naam voor de Federatie Nederlandse
medicijn dat sinds 2004 is geregistreerd voor de behandeling van Blindenbibliotheken. Biedt aangepaste leesvormen, o.a. voor ADHD wanneer het eerste-keuzemedicijn problemen oplevert. Autisme Ontwikkelingsstoornis, tot uiting komend in een
Disharmonisch intelligentieprofiel Groot verschil
onvermogen adequaat op mensen te reageren, op een bij de in uitkomst tussen de twaalf onderdelen van een AWBZ Via de AWBZ is iedere Nederlander verzekerd voor zorg
DSM-IV (R) Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders,
en ondersteuning bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom. het internationale classificatiesysteem van de Geestelijke BJZ Bureau Jeugdzorg. Helpt kinderen en ouders bij vragen
Gezondheidszorg. IV R staat voor 'vierde herziene versie'. en problemen rond opgroeien en opvoeden. Hier kunt Hierin staan de criteria die als richtlijn dienen bij het u een AWBZ-indicatie aanvragen voor zorg in natura (via vaststellen van een psychische stoornis. Dyscalculie Een stoornis die gekenmerkt wordt door
BSO Buitenschoolse opvang.
hardnekkige problemen om rekenfeiten en afspraken snel CD Conduct Disorder; antisociale gedragsstoornis met
en juist uit het geheugen op te roepen en toe te passen in vormen van agressie tegen mens en dier, vernielingen, liegen of Afkortingen- en begrippenlijst
stelen en het overtreden van allerlei gedragsregels. Dysfasie Begrip uit de neurologie voor kinderen met een
CEVO Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo,
specifieke spraak-taalontwikkelingsstoornis waarbij het CITO Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling.
Dyslexie Een stoornis die gekenmerkt wordt door een
De Citotoets wordt door bijna 80% van al e basisscholen hardnekkig probleem met het aanleren van het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau. CIZ Centrum Indicatiestelling Zorg.
Dysorthografie Problemen bij het spellen.
Clusters Binnen de rugzakregeling (LGF) onderscheiden we
Dyspraxie Benaming uit de neurologie voor kinderen
vier clusters van speciale scholen: Cluster 1: Visuele handicaps. Cluster 2: Auditief/communicatieve handicaps. Cluster 3: EF Executieve Functies. Dit zijn de regiefuncties van
Lichamelijke en/of verstandelijke handicaps. Cluster 4: Psychiatrische de hersenen die essentieel zijn voor het realiseren van stoornissen en ernstige leer- en/of gedragsproblemen.
Cognitieve functies Het geheel van processen die bij het
Equasym Langwerkende medicatie voor ADHD.
opnemen en verwerken van informatie betrokken zijn. Forensische psychiatrie Behandelt mensen die een
Pervasieve stoornis Aanduiding van een groep stoornissen
delict hebben gepleegd (dreigen te plegen) en bij wie een die doordringen in het totale ontwikkelingsverloop (waaronder psychiatrische aandoening een rol speelt.
de sociale, motorische en taalontwikkeling). GGZ Geestelijke GezondheidsZorg; deelgebied binnen de
PGB Persoonsgebonden Budget, ofwel een geldbedrag
gezondheidszorg dat behandeling biedt aan mensen met waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. Handelingsplan In dit plan staat wat men gedurende een
PO Primair Onderwijs / basisonderwijs.
bepaalde periode in het onderwijs wil bereiken met een REC Regionaal Expertise Centrum. Bundelt de expertise van
scholen voor speciaal onderwijs in een regio. Ouders kunnen IB'er Intern begeleider. Leerkracht binnen de basisschool die
hier informatie en begeleiding krijgen. Ook wordt vanuit het coördinerende, begeleidende en innoverende taken heeft. REC de ondersteuning van de reguliere school gecoördineerd LGF Leerling Gebonden Financiering. Budget voor kinderen
die in het gewone onderwijs zitten maar een indicatie hebben Ritalin Kortwerkende medicatie voor ADHD.
voor speciaal onderwijs. Ook wel Rugzak genoemd. LWOO Leerweg ondersteunend onderwijs. Bedoeld voor
RT'er Remedial teacher. Houdt zich bezig met de
leerlingen die extra hulp nodig hebben bij het behalen van individuele begeleiding van de leerling die onderwijs op MCDD Multiple Complex Developmental Disorder; wordt
Rugzak Zie LGF.
beschouwd als een variant van het autisme waarbij een RVC Regionale VerwijzingsCommissie. Een onafhankelijke
stoornis in de regulering van emoties voorop staat. commissie die werkt voor meerdere samenwerkings- Medikinet Langwerkende medicatie voor ADHD.
verbanden in het VO. Zij geeft de uiteindelijke beschikking Methylfenidaat Chemische stof die verwant is aan
SBO Speciaal Basisonderwijs.
amfetamine en de grondstof vormt voor Ritalin, Concerta, SO Speciaal Onderwijs. Voor lichamelijk, zintuiglijk of
Equasym en Medikinet, eerste-keuzemedicatie bij ADHD. verstandelijk gehandicapte leerlingen en leerlingen met MLP Makkelijk Lezen Plein, gesitueerd in openbare
bibliotheken, waar op een aantrekkelijke manier literatuur SVB Sociale Verzekeringsbank, voor o.a. aanvraag van
wordt aangeboden aan kinderen die niet graag lezen. Neurotransmitters Stoffen die de overdracht
SWV Samenwerkingsverband. Om leerlingen met leer- en
verzorgen tussen zenuwcellen in de hersenen waardoor opvoedingsmoeilijkheden goed in het basisonderwijs op binnenkomende prikkels (informatie) kunnen worden verwerkt. te vangen, werken basisscholen en speciale scholen voor NLD Non-verbal Learning Disabilities; stoornis in het
basisonderwijs samen in samenwerkingsverbanden WSNS. verwerken van niet-verbale informatie.
TOG Tegemoetkoming Onderhoudskosten Gehandicapte
Afkortingen- en begrippenlijst
NVA Nederlandse Vereniging voor Autisme.
kinderen. Als uw kind met beperkingen (tussen 3 en 17 jaar) OC&W (Ministerie van) Onderwijs, Cultuur en
thuis woont, kunt u vanwege de extra zorg voor TOG in ODD Oppositional Defiant Disorder; stoornis met als
VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs.
kenmerken negatief, vijandig en openlijk ongehoorzaam VO Voortgezet Onderwijs.
WSNS Weer Samen Naar School. Beleid van OC&W met als
Meer lezen: www.balansdigitaal.nl
PCL Permanente Commissie Leerlingenzorg. Beoordeelt
doel zoveel mogelijk kinderen op de basisschool passende Landelijk bureau Balans: tel. 030 - 225 50 50
of plaatsing op een speciale school voor basisonderwijs zorg en passend onderwijs te bieden.
Zorgcoördinator Heeft een coördinerende, begeleidende en
PDD-NOS Pervasive Developmental Disorders - Not Otherwise
Specified; stoornissen die problemen veroorzaken op het Zorgkantoor Is verantwoordelijk voor de uitvoering
gebied van sociale contacten en communicatie, maar die niet voldoen aan de criteria voor een autistische stoornis.

Source: http://www.autismebegeleiding.nl/autisme/images/stories/pdf-map/Folder_Begrippenlijst_afkortingen-_en%20begrippenlijst_(Balans).pdf

2007 harry crowe conference: protecting the integrity of academic work

HarryCrowe FOUNDATION Protecting the Integrity of Academic Work Friday, November 2 Laurier Alcove Laurier Room 13:15 Howard Pawley , President of the Harry Crowe Foundation. Adjunct Political Science, University of Windsor. Academic Entrepreneurship and the Integrity of Science: Are Reconcilable? Sheldon Krimsky , Professor of Urban & Environmental P

Document

Missão Permanente da República de Angola junto dos Escritórios das Nações Unidas e Organizações Internacionais em Genebra Discurso sobre o Estado da Nação, proferido por Sua Excelência José Eduardo dos Santos, Presidente da República de Angola, na cerimónia de abertura da IV Sessão Legislativa da II Legislatura da Assembleia Nacional EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA

Copyright © 2018 Predicting Disease Pdf