Aquarama.be

Aquafin start twee nieuwe membraanbioreactoren op de voorbije jaren is meermaals aangetoond dat, afhankelijk van de randvoorwaarden, mem-
braantechnologie haalbaar en interessant kan zijn voor de zuivering van huishoudelijk en
industrieel afvalwater. de Vlaamse waterzuiveraar aquafin is één van de europese trekkers in
de optimalisatie en toepassing van deze technologie voor de behandeling van huishoudelijk
afvalwater. dochterbedrijf aquaplus past de opgedane kennis toe op industriële installaties en
bij internationale klanten.

In 200 had Aquafin een primeur in de Benelux 1 mm. De biologische zuivering zelf bestaat uit een met de opstart van de eerste membraanbioreac- klassiek biologisch proces (denitrificatie en nitrifica- tor (mBr) voor huishoudelijke afvalwaterzuivering tie), met vervolgens vier filtratietanks waarin plaat- in Schilde. De jongste jaren ontwikkelde Aquafin membranen van Kubota zijn geïnstalleerd. een innovatief hybride membraanconcept. met deze ruime kennis was het bedrijf binnen een aan- Om dit debiet te kunnen behandelen, werd er een installatie toe. Het maximale debiet van deze zuive- tal Europese projecten een toonaangevende part- membraanoppervlakte van 15.000 m² geïnstal- ring is 4,7 m³/u. De installatie ziet er bovengronds ner voor ontwikkelingen rond mBr-standaardisa- leerd. Al vrij snel na de opstart van de installatie in uit als een standaard pompstation van Aquafin. tie en full scale-applicaties. Ondertussen gaan de februari 2009 werd het effect van de zuivering op Het zuiveringsproces gebeurt ondergronds. Het realisaties verder: in 2009 werden binnen Aquafin de Voer zichtbaar. Op drie meetpunten stroomaf- afvalwater wordt eerst in een pompput verza- twee nieuwe mBr's opgestart, één in Tervuren en waarts van de installatie was de zuurstofconcen- meld, waarna het naar de voorbezinktank wordt tratie aanzienlijk gestegen en het ammoniumge- gepompt. Vervolgens stroomt het water gravitair naar het beluchtingsbekken, waarin 240 m2 plaat- klassiek biologisch proces
membranen van Kubota zijn ondergedompeld. Op rWZI Tervuren wordt het afvalwater van 17.000 opstartfase
inwoners gezuiverd, waarvan 547 m³/uur biolo- Nog in 2009 werd de kleinschalige waterzuivering Deze installatie zit momenteel in de opstartfase. gisch wordt behandeld. Het afvalwater doorloopt in Lummen-Geneiken opgestart. Op deze installatie Voor de klassieke parameters (BZV, CZV en ZS) wor- eerst een voorbehandeling: fijnrooster, zandvanger, wordt het afvalwater van 220 inwoners gezuiverd. den de normen gehaald. Nutriëntverwijdering is op gevolgd door een trommelzeef met maaswijdte van Het regenwater van hun woningen komt niet op de zo'n kleine installatie geen verplichting, maar het proces wordt zodanig gestuurd dat de concentra-ties van totale stikstof en fosfor laag liggen. nieuwe configuraties
membraantechnologie zal een belangrijke rol blij-
ven spelen voor Aquafin. In de nabije toekomst
worden enkele bijkomende kleinschalige mBr's
gebouwd, onder meer in Sint-Laureins, Zwalm-
rozebeke en Lapscheure. Aquaplus past de opge-
dane kennis en ervaring toe in de privé-sector, en
wil nieuwe configuraties met membraantechnolo-
gie ingang doen vinden voor bijvoorbeeld renova-
ties van industriële stations.
E www.aquaplus.be
E www.aquafin.be

Source: http://www.aquarama.be/grafisch/artikel/pdf/703-4737NL.pdf

ddb.umu.se

List of publications ALC researchers 2011 Marked names are ALC researchers. Blomstedt, Y ., Emmelin, M., Weinehall, L . (2011). “What about healthy participants? The improvement and deterioration of self-reported health at a 10 year follow-up of the Västerbotten Intervention Programme”. Global Health Action 4: 5435. Sörlin, A., Blomstedt, Y ., Lindholm, L ., Öhman, A. (20

Microsoft word - document

King to Pay $124 Mln to Settle Fraud Claim, U.S. Says (Update2) 2005-11-01 17:05 (New York) (Adds company comment on SEC probe in 12th paragraph.) By Cary O'Reilly Nov. 1 (Bloomberg) -- King Pharmaceuticals Inc., the maker of drugs including Altace heart pills, agreed to pay $124 million to settle claims it overcharged Medicaid programs for its products. The Bristol, Tennessee-based company underp

Copyright © 2018 Predicting Disease Pdf