Microsoft word - kroppen&jag 2.doc

8U DUWLNHOVHULHQ .URSSHQ RFK MDJ DY $QQD %RUQVWHLQ 6Y 'DJEODGHWV ,'$*VLGD 1998-08-19) K R O P P E N & J A G 2
Kroppen är mental: Den kan sägas vara en tanke, på samma sätt som
smärta endast är en inre upplevelse, förklarar Anna Bornsteins vishetslärare.
I dagens artikel berättar hon om mentalismen, som sedan länge ingår i
mänsklighetens stora andliga traditioner.
et var under några år svårt att få ihop det raktär löper som en underjordisk källåder genom flera av mänsklighetens stora andliga traditioner.
Dmellan min kropps massa av sårbar begärs- Den finns i buddhismen, i hinduismen, platonis- fylld materia och min ande syntes mig ofta him- men, även till viss del i kristendomen. Men först i melsvid. Men båda de här aspekterna av mig börja- vår tid har den fått en vetenskaplig förklaring.
de kännas viktiga. Jag kunde inte förneka någon av Kvantfysikens analys av materiens subatomära un- dem för att förenkla saker och ting, utan var tvung- derlag visar att där man trodde att det fanns ”något” en att hålla dem i medvetandet. ”Att stå med fötter- na på jorden och hjässan i himlen, är betecknande Var det verkligen möjligt att den täthet, tyngd just för människan,” försäkrade mig Anthony Da- och materialitet som för mig var kriteriet på krop- miani, min amerikanske lärare och guide.
pens verklighet bara var mentala upplevelser? Att Om mina ögon i det läget inte öppnats för men- kroppen existerade på liknande sätt för mig som talismen skulle jag nog ha fastnat här, fullständigt mina drömmar, det vill säga att den tagit form och ur balans, onaturligt uttänjd mellan två extremt tänkts fram någonstans djupt inne i mitt omedvetna Min hjärna arbetade för högtryck, speciellt på Allt är bara en tanke
nätterna, för att hitta någon hake i Paul Bruntons re-sonemang, men jag fann det vattentätt. Det enda jag ”Mentalismen” är ett begrepp myntat av den eng- hade erfarenhet av var mentala förnimmelser av elske filosofen och mystikern Paul Brunton, som kropp. Jag skulle aldrig kunna bevisa att det fanns själv förklarade den för mig i början av 70-talet.
vare sig någon fysisk kropp eller någon fysisk Principen är lätt att förstå intellektuellt: Allting som vi upplever är tankeinnehåll i medvetandet.
Men allt som kroppen för med sig? Passionerna, Medvetande är förutsättningar för all erfarenhet, sårbarheten, begränsningen, den förhöjda intensite- och därför primärt. Vi kan aldrig erfara eller ha ten, det oundvikliga åldrandet, döden? Ja, det var kännedom om något som inte först blivit medvetet, Även min kropp existerar för mig bara som ett Jag – en fjäril
tankeinnehåll, alla min intryck av den är mentala.
Till och med sådana till synes materiella egenska- Dröm och verklighet blandades samman. Jag kände per hos kroppen som dess tyngd och tröghet är mig minst sagt förvirrad. Precis som den kinesiske filosofen Chuang-tzi som när han en morgon vak- ”Om du vill omfatta himmel och jord, ande och nade efter att ha drömt att han var en fjäril, inte kropp, måste du vidga ditt medvetande,” uppmana- visste om han var Chuang-tzi som drömt att han var en fjäril, eller fjärilen som drömde att den var Chu- Mentalismen är ingen ny uppfinning, även om den genom Paul Brunton fått ett nytt namn och en ”Att kroppen är mental, betyder inte att man kan modern form. Kunskapen om världens mentala ka- vifta bort den som en illusion”, sade Paul Brunton.
8U DUWLNHOVHULHQ .URSSHQ RFK MDJ DY $QQD %RUQVWHLQ 6Y 'DJEODGHWV ,'$*VLGD 1998-08-19) Vid den här tiden hade jag två barn och närmade också, men hon kunde inte heller upptäcka något mig trettio. Jag var besviken på den jordiska kärle- ken, nyförälskad i min själ och ville bara bli lämnad Verklig smärta
i fred av kroppen. Men som för att överbevisa migom sin verklighet tvingade den sig på mig.
De kroppsliga orsakslagarna hade satts ut spel, vil- Först blev jag svårt sjuk. Jag fick livmodersin- ket hjälpte mig att känslomässigt acceptera att min flammation med hög feber, ihållande dova smärtor i underlivet och stora varbölder, som enligt läkarna ”Kroppslig smärta är det mest omedelbara ’ar- inte skulle försvinna med mindre än att hela livmo- gumentet’ för mentalismen”, brukade Anthony säga. Om smärta som vi vet är mental kan kännas Trots jag förstod att min kropp var en tanke gick så fruktansvärt verklig, behöver vi inte förvånas jag hem och grät mig till söms. Att berövas livmo- över att andra mentala företeelser som träd och ste- dern kändes som att fråntas både kärleksförmåga och kvinnlighet. Dessutom var operationen så dyr Medvetandet projicerar kroppstanken som det att den skulle ha betytt ekonomisk ruin för min lilla sedan upplever och inhämtar lärdomar från. Krop- par har inga dofter, synliga former, utsträckning i Längre än så hade jag inte nått. För första gång- rummet, massa med mera. Alla de här egenskaper- en på många år erfor jag något liknande medkänsla na är projektioner från medvetandet.
Själva känslan av kroppens ”materialitet” är Den natten drömde jag om några upphöjda också en del av projektionen. Men att veta att krop- änglalika väsen långt ute i rymden. De riktade pen är mental får den inte att kännas mindre verk- blicken mot mig som var som ett litet stoftkorn nere lig. Däremot blir den mer tillgänglig och möjlig att på jorden. Jag kände att de såg in i mitt hjärta och påverka eftersom man nu förstår att den finns inom genomströmmades av kärlek och frid. När jag vak- och inte ”utanför” medvetandet.
nade vibrerade ett budskap inom mig. ”Var inte Jag förstod att de barriärer som hindrar oss att orolig. Snart kommer du att uppnå något som du röra oss obehindrat, fram och tillbaka i tiden, eller mellan kroppslig och andlig värld också var tänkta.
Veckan därpå när jag hade återbesök hos gyne- Men det betydde inte att de var lätta att övervinna.
kologen kunde han inte se skymten av några var- De kändes fortfarande lika verkliga. Och det skulle bölder. ”Det är ett absolut mirakel” mumlade han ta lång tid innan min vardagliga upplevelse av dem flera gånger. Han hämtade sin kvinnliga kollega och bad henne för säkerhets skull undersöka mig

Source: http://www.annabornstein.com/pdf/kroppen_jag%202.pdf

peerzone.info

Emotions, Money and Financial Stress Research has shown that financial stress is linked to depression. By looking at the things you CAN change, you can dramatically improve your situation. A “Top Ten” of dysfunctional money-related behaviors: 1. Using money as a mood-changer. If you get the “call of the mall” after a bad day, or a family argument, stop and think before heading to

Microsoft word - bankart post-op instructions.docx

Bankart Repair Post-Op Instructions Missouri Orthopaedic Institute Bankart Repair Post-Operative Instructions Seth L. Sherman, M.D. Tamara L Young, ATC, OTC, M.Ed Department of Sports Medicine Ø Anesthetic drugs used during surgery may cause nausea for the first 24 hours. If nausea is encountered, drink only clear liquids and light food (jello, soups, dry crackers, toast).

Copyright © 2018 Predicting Disease Pdf